SnapTube - YouTube Downloader HD Video Final v4.48.0.4482310 [Mod] | Монстры на каникулах 3: Море зовёт | Mike Luciano

FERNANDEZ VILLAVERDE JOSE MANUEL


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "FERNANDEZ VILLAVERDE JOSE MANUEL"

Transcripción

1 ACTA DE SESSIÓ DE Ple Data i Hora 24 de setembre de :00 Lloc Sala Ple Caràcter Ordinària Núm. PLE2013/7 PRESIDENT l lm. IGNASI GIMÉNEZ RENOM ASSISTENTS SECRETARI INTERVENTOR MASSAGUÉ CASALS GLÒRIA LOMAS CORTES OSCAR PUIG MAYOR M. ANTONIA GONZÁLEZ NAVAS PEPE CANALIS ALSINA ALEIX MARTÍNEZ ROMERO PEPA CREUS OLIVERAS JOAN MARMOL MARTINEZ ANA MARIA PEREZ MOREJON DANIEL RODRIGUEZ CASTILLO SORAYA LEIVA REYES JOSE FERNANDEZ BARRAGAN RAMON CARRERAS PECANINS JOSEP SAMPERE VALERO AGUSTI BACARDIT BOTIFOLL LLUIS GARCIA FANDINO BEATRIU SERRA ARDERIUS MARC SAGRERA RIUS DANIEL CARPIO LOPEZ ANTONIO MANUEL MARTOS MARTINEZ VICTOR BOADELLA VERGES JULI FERNANDEZ VILLAVERDE JOSE MANUEL Vist que els reunits són el total de membres que legalment constitueixen l Ajuntament Ple, el Sr. President declara obert l'acte i s'entra a l'examen dels assumptes inclosos en l'ordre del dia. ORDRE DEL DIA 1.- Acta pendent d'aprovar PLE2013/6 Ordinària 16/07/ Donar compte dels Decrets de l Alcaldia i dels acords de la Junta de Govern Local 3.- Procediment obert per adjudicar el servei de recollida de residus municipals, neteja viària i gestió deixalleria. 4.- Revisió de l ordenança de sorolls i vibracions 5.- Conveni intermunicipal per a la prestació del servei de taxi. 6.- Festes Locals 2013

2 7.- Moció de l Altraveu sobre la ubicació de la parada de l autobús del carrer Jaume I 8.- Moció de l Altraveu sobre la proposta d unió de la B-124 i la ronda Oest 9.- Moció de l Altraveu per declarar Castellar zona lliure de fracking 10.- Assumptes sobrevinguts 11.- Precs i preguntes El sr. Alcalde, intervé per dir que en Junta de Portaveus s ha arribat a l acord que la vuitena moció que és la presentada pel grup de l Altraveu sobre la proposta d unió de la B- 124 i la ronda Oest ha estat retirada i segurament serà debatuda i s intentarà consensuat amb tot els grups polítics. 1.- Actes pendents d'aprovar 1.- Els regidors es donen per assabentats dels continguts de l acta de la sessió ordinària de 16 de juliol de VOTACIÓ: LA PROPOSTA FOU APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, AMB EL SEGÜENT RESULTAT: Vots a favor: DINOU (19) dels regidors del PSC, CiU i PP Vots en contra: DOS ( 2) dels regidors de l Altraveu Abstencions: CAP 2.- RESOLUCIONS A DONAR COMPTE Es dona compte al Ple dels Decrets núm. 726 del dia 15 de juliol al 869 de 20 de setembre de Es dona compta també dels acords de la Junta de Govern Local adoptats en sessions dels 16, 23 i 30 de juliol i 10 i 17 de setembre de La Corporació es donà per assabentada 3.- PROCEDIMENT OBERT PER ADJUDICAR EL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS MUNICIPALS, NETEJA VIÀRIA I GESTIÓ DEIXALLERIA Vist que l objecte del present licitació és la contractació de la prestació del servei públic de recollida i transport dels residus municipals, de la gestió de la deixalleria municipal, de la neteja viària del municipi de Castellar del Vallès, la prestació del servei públic de recollida i transport dels residus municipals, de la gestió de la deixalleria i transport de les fraccions de paper, cartró i envasos que s efectuarà la licitació conjuntament amb de Sant Llorenç Savall, atenent la delegació que ens efectua aquest Ajuntament pel tràmit del procediment obert. També inclou la recollida i transport dels residus de la deixalleria. Vistos els plecs de condicions que segons el que s exposa anteriorment contempla tres lots diferents als quals es obligatori participar al valorar-se l oferta en el seu conjunt, si bé donarà lloc a contractacions independents segons la part corresponent a cada municipi. El Lot 1 correspon a CASTELLAR DEL VALLÈS i abasta: el servei de recollida i transport dels residus municipals (excepte les fraccions paper i cartró, vidre i envasos), servei de gestió de la deixalleria municipal i servei de neteja viària de Castellar del Vallès. El lot 2, CASTELLAR DEL VALLÈS I SANT LLORENÇ SAVALL, afecta al transport dels residus de les deixalleries a planta de tractament. La distribució de cost per a cada municipi es fixarà anualment en funció del número de viatges de l any anterior i de la distància a les plantes de tractament, a través del conveni corresponen es desenvolupa la gestió entre els dos municipis. Finalment el lot 3, CASTELLAR DEL VALLÈS I SANT LLORENÇ SAVALL. És el servei de recollida i transport de les fraccions paper i cartró, vidre i envasos dels municipis d ambdós municipis, i s aprofita per incorporar les fraccions paper i cartró i envasos del municipi de Gallifa. La distribució de cost per a cada municipi es fixarà anualment en funció de les tones generades l any. Vist que la forma de gestió és indirecta, mitjançant la modalitat de concessió i procediment de selecció obert, d acord amb el que determina l article 277 a) del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre pel que s aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. ViSta la normativa vigent en matèria d obres, serveis, subministres i contractació administrativa en general, en especial la Llei de Contractes del Sector Públic; les lleis

3 7/1985, de 2 d abril, Llei de Bases de Règim Local, i 8/1987, de 15 d abril, de Règim Local de Catalunya; així com els plecs de clàusules administratives generals, aprovats per la Corporació, aquests darrers en allò que no s oposin a la LCSP. Vista la conveniència de convocar un procediment obert atenent que el present contracte es troba en la seva primera pròrroga. Vistos els plecs de clàusules economico-administratives i prescripcions tècniques particulars que han de regir en aquesta contractació que han estat elaborats amb la cooperació dels serveis tècnics de la Diputació de Barcelona i del Consorci de Residus del Vallès Occidental. Vist l acord de l Ajuntament de Sant Llorenç Savall, de la seva Junta de Govern Local del dia 3 de setembre, que a l empara de l article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim Jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, fa una encomana de gestió per a la tramitació de l expedient del servei de recollida selectiva de paper, cartó, vidre i envasos, i el seu transport a deixalleria, per raons d eficiència, al no disposar mitjans propis i tècnics idonis pel seu exercici. El Ple ACORDA: PRIMER.- Acceptar l encomana de gestió de l Ajuntament de Sant Llorenç Savall per a la tramitació de l expedient del servei de recollida selectiva de paper, cartó, vidre i envasos, tot aprovant el conveni de cooperació entre les dues administracions per a la gestió de la part comuna del servei. SEGON.- Aprovar la convocatòria de procediment de obert per a la concessió del servei públic de recollida i transport dels residus municipals, neteja viària, la gestió de la deixalleria i la gestió de la recollida selectiva en els termes contemplats en els plecs de condicions, tot declarant la seva tramitació ordinària. TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir en aquesta contractació. El tipus de licitació correspon a l import anual dels tres lots, que és de ,45 IVA exclòs. QUART.- Publicar l anunci d aquest procediment en el BOP, en la pàgina web municipal perfil del contractant, i tauler d edictes. CINQUÈ.- Fer saber aquest acords als Ajuntaments de Sant Llorenç Savall i Gallifa, així com a la Diputació de Barcelona i del Consorci de Residus del Vallès Occidental INTERVENCIONS Presenta la proposta el Sr. Aleix Canalis, PSC. I diu: avui portem a la consideració del Ple la licitació del contracte de la prestació del servei públic de recollida i transport dels residus municipals, de la gestió de la deixalleria municipal i de la neteja viària del nostre municipi. Ens trobem, sense cap mena de dubte, davant d un dels contractes més importants, econòmicament parlat, que normalment té un municipi i en els quals es posa en joc bona part de la qualitat de l espai públic d una vila. L actual contracte, que data desembre de 2002, va ser adjudicat a Rubatec SA i Fomento de Construcciones y Contratas SA. (sota el nom de UTE Castellar del Vallès), per un termini de concessió de 10 anys més una possible prorroga de 2 anys (executable d anualitat en anualitat). El Ple del passat mes de novembre, es va aprovar la prorroga d un any de l esmentat contracte, la qual finalitza el proper 9 de desembre. Durant aquest darrer any, i tal i com ja es va argumentar en el moment de fer la pròrroga, des dels serveis tècnics municipals, juntament amb l assessorament de la enginyeria Gaia, contractada a través del Consorci de Residus del Vallès Occidental, s ha estat treballant en la elaboració dels plecs tècnics i administratius d aquest nou concurs, que ens han de permetre l optimització del servei, la racionalització dels recursos existents i la redistribució de les tasques dels recursos humans disponibles. A nivell administratiu la novetat més significativa dels nous plecs, és que per segona vegada, després de la mancomunació dels serveis que s ofereixen des de l OLH, el nostre municipi realitza un important pas endavant en la racionalització de la gestió dels serveis públics i juntament amb els municipis de Sant Llorenç Savall i Gallifa es planteja la

4 mancomunació d una part molt important dels serveis de recollida de residus com és la recollida de la selectiva. Els aspectes tècnico-administratius i jurídics que regularan les relacions interadministratives entre l ajuntament de Castellar del Vallès i l ajuntament de Sant Llorenç Savall que permeten aquesta licitació en comú, són els recollits en el conveni que també aprovem en aquesta mateixa proposta. La durada del contracte serà de deu anys a comptar des de la data de formalització del contracte, i serà prorrogable anualment de forma expressa fins a dos anys, com a màxim. El plecs s estructuren en tres lots que es liciten de manera conjunta i inseparable per un preu de sortida de a l import anual de ,45 IVA exclòs, desglossats de la següent manera: Lot 1. CASTELLAR DEL VALLÈS. Servei de recollida i transport dels residus municipals (excepte les fraccions paper i cartró, vidre i envasos), servei de gestió de la deixalleria municipal i servei de neteja viària de Castellar del Vallès. Els serveis inclosos són: Recollida i transport a centre de tractament de les fraccions: o Resta o Orgànica Manteniment de contenidors, inclosos els soterrats, i les seves ubicacions Recollida domiciliària de voluminosos i transport a deixalleria Recollida domiciliària de restes vegetals i transport a deixalleria Recollida de desbordament i abandonats a la via pública Recollida de paper d edificis municipals i transport a deixalleria Recollida de piles dels edificis municipals i centres col laboradors i transport a deixalleria La gestió de la deixalleria Neteja viària Pressupost anual : ,16 Pressupost contractual (10 anys) : ,60 Lot. 2. Transport dels residus de les deixalleries a planta de tractament de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall. La distribució de cost per a cada municipi es fixarà anualment en funció del número de viatges de l any anterior i de la distància a les plantes de tractament a través d un conveni entre els ajuntaments. Per a l any 2014 a Castellar del Vallès li correspon assumir el 83% i a Sant Llorenç Savall el 17% - Pressupost anual : ,58 - Pressupost contractual (10 anys) : ,80 Lot 3. Servei de recollida i transport de les fraccions paper i cartró, vidre i envasos dels municipis de Castellar del Vallès i Sant Llorenç Savall, i de les fraccions paper i cartró i envasos del municipi de Gallifa La distribució de cost per a cada municipi es fixarà anualment en funció de les tones generades l any anterior a través d un conveni entre els ajuntaments. Per a l any 2014 a Castellar del Vallès li correspon assumir el 85% i a Sant Llorenç Savall el 15% - Pressupost anual : ,71 - Pressupost contractual (10 anys) : ,10 Les principals novetats de Plec tècnic es resumeixen: Pel què fa a la recollida de residus. Canvi de tots els 730 contenidors del municipi al sistema recollida lateral. Fracció resta: 266 unitats

5 Fracció orgànica: 232 unitats Paper i cartró: 75 unitats Vidre: 82 unitats Envasos: 75 unitats - Recollida i tractament de restes vegetals. S opta per un sistema de recollida porta a porta, la qual cosa suposarà l eliminació de les 13 àrees d aportació que fins ara hi havia ales urbanitzacions. Manteniment de contenidors. S inclou al plec que el manteniment tant preventiu com el correctiu dels contenidors i es fixen unes freqüències mínimes de neteja dels contenidors - Reubicació contenidors a les urbanitzacions. Replantejar les ubicacions dels contenidors a les urbanitzacions per reduir unitats i crear noves zones d aportació completes, amb totes les fraccions, en zones estratègiques. Aquestes possibles reubicacions es parlaran i s acordaran amb les diferents AV. - Implantació tecnologia. Incloure als vehicles seguiment amb GPS. Col locar elements de seguiment als contenidors, per saber si s han recollit i controlar el estat de manteniment. (MOBA, empresa ubicada a Castellar del Vallès) Novetats neteja - Neteja de escocells. Incloure al contracte la neteja i manteniment dels escocells del arbrat del municipi. Mínim tres actuacions anuals - Neteja de marquesines i cartells. Especialment de les parades de bus del casc urbà i dels plafons per enganxar cartells els entitats que hi ha repartits per el casc urbà. Mínim una neteja mensual. - Neteja i desinfecció de sorrals de jocs infantils de manera quinzenal - Neteja dels pipicans. mínim tres cops a la setmana i desinfecció mínim un cop a la setmana. - Neteja de les zones industrials. Quinzenalment en cap de setmana. Incloure neteja de les herbes de les zones verdes municipals i de una franja de 1 metre a tocar de les voreres a les parcel les no municipals dels polígons. - Servei mínim d escombrat els diumenges - Incloure clàusules socials. Per exemple que sigui obligatori la subcontractació del 5 % del servei a entitats de socials sense ànim de lucre com centres especial de treball o altres. Una opció seria l empresa subcontractada per el manteniment dels contenidors. Aquest conjunt de millores portaran associades l adquisició de nova maquinària que ha de permetre millorar l eficiència del servei 2 Camions recol lectors compactadors de 25 m 3 i 15 m 3 Característiques indispensables: Sistema de pesatge de la càrrega incorporat al camió Reforçat per poder efectuar la recollida selectiva de vidre. Camió de kg Característiques indispensables: Caixa oberta Plataforma elevadora Laterals abatibles Escombradora sobre camió Característiques indispensables: Escombrat dual amb dos 2 raspalls laterals i 1 raspall central Raspall frontal extensible per voreres i males herbes Així mateix, i a nivell de recursos humans cal destacar que tal com preveu el conveni col lectiu del sector, totes les persones que actualment formen part de la contracta, un total de 23, hauran de ser subrogades pel nou concessionari. Garantint així la continuïtat d aquets llocs de treball al nostre municipi. Aquestes son doncs, les principals novetats respecte el servei que s estava donant fins ara. Creiem que amb aquesta nova licitació, la neteja de la vila i el servei de recollida de residus del municipi, pot fer un salt endavant en termes de qualitat i eficiència, obrint una porta a possibles futures col laboracions amb d altres ajuntaments de l entorn.

6 Per acabar m agradaria agrair, molt sincerament, el rigorosa feina que s ha fet des dels diferents serveis tècnics municipals per tal d elaborar els plecs que avui portem a aprovació. Especialment, a la Pilar Còrdoba i a en Guillem Sanz, pare i mare del plec tècnic i també a la Elena Sánchez, en Juli Boadella i els dos interventors ( Mercè Custodio i José Manuel Fernández) que, durant tot el procés, han contribuït i han ajudat a donar forma a aquest complex plec administratiu. Per CiU intervé el Sr. Josep Carreras, tot dient que avui es porta a aprovació el plec de clàusules tant tècniques com econòmic/administratives que han de facilitar a diferents empreses presentar-se a la licitació del contracte de la gestió de recollida i trasllat dels residus municipals, de la gestió de la deixalleria municipal i de la neteja viaria del municipi. Sis raons ens han animat al nostre grup municipal a donar suport a aquesta proposta que avui presenta l equip de govern per boca del regidor d urbanisme i mediambient Aleix Canalís. 1ª raó) Compliment del termini previst en la seva presentació Certament tenim davant nostra el contracte més important de l Ajuntament en els propers 10 anys. Per tant, podem afirmar que és el contracte estrella d aquesta legislatura. Davant d aquest fet, el nostre grup municipal ha manifestat des del primer moment especial interès en aquest contracte i ha treballat per tenir la màxima informació de tot aquest procediment que avui arriba a la seva primera etapa. Faré una mica d història. En el Ple Municipal del 27 de novembre de 2012, aviat farà un any, es va aprovar per unanimitat la pròrroga del contracte del servei de recollida escombraries, gestió deixalleria i neteja viària que finalitza el proper 9 de desembre. En aquella ocasió, el nostre grup municipal, per boca del portaveu que us parla, va manifestar que acceptava una pròrroga d un any en els serveis de recollida i transport de residus, gestió deixalleria i neteja viària, fruit del contracte que s havia materialitzat el 2002 però que no acceptaria una segona pròrroga, que de fet permetia el Plec de Condicions establert, perquè d immediat calia posar fil a l agulla per aconseguir un nou contracte per millorar el servei i el preu. I es aquí on el regidor Aleix Canalís es va comprometre a posarse a treballar en aquest tema que avui arriba al Ple Municipal. Per tant, manifestem la nostra satisfacció pel termini complert. 2ª raó) Informació del procediment obert que avui es porta aprovació En el Ple Municipal del passat 28 de maig de 2013 el nostre grup municipal va fer una pregunta a l equip de govern tot demanant explicacions de com estava aquesta licitació. En aquella ocasió, el regidor Canalís ens va informar que s hi estava treballant i que una comissió de tècnics municipals tenia l encàrrec de redactar el plec de condicions del nou contracte que hauria de començar el El regidor Canalís en la seva resposta també ens va informar que l Ajuntament comptava amb el suport d una empresa de serveis mediambientals contractada per la Diputació de Barcelona i que ens assessoraria en la redacció del Plec de Clàusules Tècniques. A banda de la Comissió Informativa específica convocada pel regidor Canalís el passat 4 de setembre, i de la Comissió Informativa prèvia a aquest Ple celebrada el passat 17 de setembre, el nostre Grup Municipal ha celebrat tres reunions més amb el regidor Canalís i tècnics municipals. Reunions que sempre han estat sol licitades pel nostre grup. Concretament, s han celebrat els dies 18 de juny, 15 de juliol i 12 de setembre. Ho manifesto per deixar constància de la bona disposició del regidor Canalís i dels tècnics municipals que han participat a les trobades en facilitar-nos la informació necessària per conèixer l abast del que avui es porta a aprovació. També hem requerit a la regidoria diversa informació complementària, sobretot, al respecte de l actual sistema de recollida de residus i la seva gestió amb l objectiu d avaluar la seva explotació tant en la vessant qualitativa de la recollida selectiva de residus com la vessant de la seva explotació econòmica. Lògicament, en aquestes trobades tampoc hem desaprofitat l ocasió per manifestar al regidor i tècnics municipals tot el que fa referència a les conegudes dites de: Si recicles bé tothom estalvia Si llencem cada residu al seu contenidor, tothom estalvia valorant el impacte que això pot arribar a tenir en els ingressos de l ajuntament si donem un pas endavant en la millora de la recollida selectiva per part de tots els veïns de Castellar.

7 En resum, conclusió de la primera i segona raó: l equip de govern ens ha facilitat tota la informació que hem demanat del procediment obert i ha complert el termini previst portantlo avui a l aprovació del Ple Municipal perquè a primers d any es pugui adjudicar a l empresa guanyadora del concurs. És veritat que en les darreres hores ha arribat informació d uns annexes que jo mateix vaig demanar la setmana passada i un estudi de la Diputació sobre les possibles millores en la gestió de la Deixalleria Municipal. És veritat que aquesta informació ens arriba tard però també hem de reconèixer que és informació interessant però complementaria. 3ª raó) Millora de les Clàusules socials En aquest apartat al llarg de les reunions celebrades amb el regidor hi hem posat molt interès. De fet, el nostre Grup Municipal ha aconseguit incorporar el següent text a les clàusules socials en la reunió de la Comissió Informativa del passat 17 de setembre, millorant la proposta inicial: L adjudicatari queda obligat a subcontractar un mínim del 7% dels serveis a entitats socials com centres especialitzats o similars que ocupin persones discapacitades o en risc d exclusió social. Per a la seva contractació es consultarà prèviament a l Ajuntament que valorarà la idoneïtat, proximitat del centre i l acolliment d usuaris del municipi. Per tant, el Plec de Clàusules econòmic/administratives en la seva clàusula 30 recull l obligatorietat de subcontractar com a mínim aquest 7% del servei a entitats socials sense ànim de lucre. Aquest fet amb números rodons representa que cada exercici, dels 10 anys de durada del contracte que avui es porta a aprovació, es puguin subcontractar anyals a entitats socials. Per tant, estaríem parlant que en els propers 10 anys ens assegurem una xifra de que repercutiria d una manera o altre a les entitats socials sense ànim de lucre. En aquest mateix Plec de Clàusules el nostre Grup Municipal també ha proposat que l Ajuntament de Castellar pugui tutelar l aplicació d aquestes Clàusules Socials i que acabin repercutint a les entitats del tercer sector de la vila. Aquesta millora de clàusules socials també s hi fa referència, tant en el Plec de Clàusules Tècniques com Administratives, on és detalla, per exemple, la valoració que es farà al respecte de que el manteniment dels contenidors i de la neteja i manteniment de les àrees soterrades es facin mitjançant els centres especials de treball. 4ª raó) Millora de la neteja en diferents àmbits Amb l arribada d aquest nou concurs celebrem la incorporació de requeriments per a la nova concessió. En volem destacar dos que creiem urgents en quan a la seva realització: Atenció especial per resoldre la problemàtica de la neteja i manteniment dels escocells de l arbrat del nostre municipi. A Castellar hi ha uns arbres amb escocell. Amb la incorporació de les resines que permetin el flux d aigua o, en el seu defecte, la sistemàtica de la neteja i manteniment habituals, donarem un pas endavant. En la neteja viària dels carrers de Castellar i les urbanitzacions, s inclourà la neteja dels carrers dels polígons industrials de la vila. Una assignatura pendent on també caldrà comptar amb la complicitat de tots els industrials. 5ª raó) Ferm compromís del regidor en la realització de campanyes de sensibilització a la ciutadania De fet l obligatorietat de realitzar campanyes de sensibilització a la ciutadania ja consta en el contracte però des de la regidoria s ha de vetllar pel seu compliment. En aquest cas, l empresa adjudicatària d aquest contracte es veu en l obligació de fer campanyes anuals per valor del 1% de la licitació. Per tant, números rodons, /any. Tot i que des del Consell Comarcal i des del Departament de Mediambient de la Generalitat s han impulsat darrerament campanyes de sensibilització, entenem que les campanyes locals són del tot indispensables per conscienciar als ciutadans de Castellar que tots som responsables a l hora de millorar la recollida selectiva dels residus que generem i el civisme respecte de l ús de l espai públic. Afegir que en base a les 5 raons manifestades, i en base a la 6ª raó que hem observat en el Plec de Condicions Tècnic i el Plec Ecònomic/Administratiu una bona proposta dels tècnics municipals, dels tècnics del Consell Comarcal i dels tècnics de l empresa que ens ha facilitat la Diputació de Barcelona. Això ens permetrà amb el nou contracte establir tot un seguit de

8 requisits que, de ben segur, ens ajudaran a millorar el procediment obert que avui portem a la seva aprovació per aconseguir un millor servei i preu. Per tot això exposat el vot del nostre grup municipal serà favorable. Finalment manifestar la nostra satisfacció perquè en aquest procediment obert és veu materialitzada l assignatura pendent de mancomunar serveis per estalviar. En aquest cas, amb els ajuntaments de Sant Llorenç i Gallifa. Per l Altraveu intervé el Sr. Dani Sagrera, per dir que estem segurs que el projecte és tècnicament impecable, però el que trobem a faltar és l objectiu polític de la gestió de residus, quin objecti polític volem amb els residus en el nostre poble i en el nostre país en general. Continua dient que en el nostra societat els residus no han parat d augment en les últimes dècades, tant en toxicitat com en quantitat, invertir la tendència és un dels majors reptes que tenim com a societat. La reducció és la única solució veritable al problema. L únic residus que no genera problemes és el que no es crea. En canvi només veiem interès real de les administracions públiques sobretot en el reciclatge. Promocionar la reducció de residus xoca frontalment, per una banda amb una indústria que els fabrica i per altra per una altre que els recicla. Per tant des del sector privat no tant no trobarem mai aliats per fer una política de residus que ens porti a solucionar el problema ambiental i econòmic que genera els residus, i més quan els concedeix a les empreses els diners per fer les campanyes de conscienciació a la població. És mes car fer un envàs que no generi residu que un que si, senzillament perquè el primer te inclosos tots els costos sanitaris i ecològics i el segon els trasllada a la societat. I el problema sens trasllada a nivell municipal on ens toca gestionar el dia a dia de les escombraries, on ens toca gestionar el que no han gestionat els nostres representants polítics, i ens trobem que hem de recollir uns deixalles que generen els ciutadans, i des dels ajuntaments si que ens veiem en cor de demanar-los-hi els que assumeixin el costos que els empreses que fabriquen i gestionen els residus, no assumeixen. Avui a es porta a ple un plec de condicions per seguir mantenint aquest sistema de residus pervers i insostenible durant 10 anys mes. L equip de govern no va acceptar la petició d ajornament d aquesta aprovació per fer un procés on el cost de l impost anés en funció del residu generat i no hagués de pagar el mateix el que redueix que el que genera residus indiscriminadament, només així aconseguirem incentivar la reducció a nivell local. El plec de condicions trobem que és conservador, com si el sistema de residus que tenim fós bo i no hagués d evolucionar i marcar se objectius de reducció ni de redistribució dels costos més just ni d elevats tants per cent de reciclatge. A Castellar tenim un molt bon nivell d escoles verdes on els nens aprenen els principis bàsics de la reducció, el reciclatge i la problemàtica dels residus, fins i tot eduquen als seus pares i canvien dinàmiques familiars gràcies a la bona feina que fan els mestres d aquestes escoles. La educació ambiental d aquesta canalla no tindrà continuïtat perquè el que els han ensenyat a l escola es difícil de portar a terme a la vida diària, i el poc que es pot fer té una penalització econòmica en la majoria dels casos, pagues més del que generes. Ens van arribant fornades de població que no els calen pressupostos per campanyes de conscienciació i els deixem perdre hipotecant-nos en un model de residus continuista i arcaic. Aquest no és el nom que nosaltres volem, per tot el que s ha exposat el nostre vot serà en contra. Pel PP intervé el Sr. Antonio Carpio, per dir que es presenta el nou procediment per adjudicar el servei de recollida de residus, sens dubte un servei fonamental pel dia a dia de la nostra població. Desprès d estudiar el plec de condicions podem comprovar que s ha portat a terme un bon treball tècnic i un seguiment per adaptar aquesta nova concessió a les necessitats de la població. Tenint en compte que la última concessió es va fer l any 2002, Castellar tenia augment d habitants considerable, concretament a les urbanitzacions i a nivell industrial. Estem molt d acord en els requeriments que s han demanat per a la nova concessió, com per exemple els canvis de contenidors, la neteja de les marquesines, manteniment de contenidors, etc.. També es requerirà el servei de recollida de porta a porta de resta de

9 poda, un servei sens dubte molt encertat per les diferents queixes dels veïns de sant Feliu del Racó. En aquesta nova concessió es requeriran més clàusules social, com per exemple que sigui obligatòria la subcontractació de persones amb discapacitat: S haguessin pogut incloure més requeriments però els que s han dit son els necessaris i fonamentals actualment. En definitiva uns requeriments mes adaptats a les necessitats actuals del nostre municipi. No podem oblidar-nos de les millores del servei de neteja i seguiment d alguns carrers. Aquest Ajuntament també haurà de treballar per conscienciar mes a la població i dedicar més esforços en campanyes de reciclatge i val a dir que pel que fa a aquestes campanyes de sensibilització, comparant-les amb altres municipis, Castellar te un suspens. També s ha de veure quina serà la repercussió d aquesta nova concessió durant el propers anys pel que fa referència a l impost desmesurat d escombraries que estant pagant actualment els veïns de Castellar. Aquest nou contracte que serà conjuntament amb els Ajuntaments de Castellar, Sant Llorenç i Gallifa significarà un estalvi important de diners pels tres Ajuntaments. Creiem que és una bona mesura i i veurem la seva eficàcia, que estem segurs que serà positiva, unir serveis i treure n el màxim profit del diners públic és la línia que propugnem des del Partit Popular a nivell Estatal, Autonòmic i municipal. El nostra vot serà favorable, considerem que hem de donar suport a aquesta contractació per ser competència municipal i sempre que sigui per donar un serveis amb despeses racionals pels veïns de Castellar. Abans d acabar felicita a l equip tècnic per la bona feina portada a terme. S obra un torn de replica amb Sr. Aleix Canalis, PSC, que intervé per agrair les intervencions dels grups de CiU i PP, reiterar el nostre compromís amb el tema de 1 per cent destinat campanyes amb la finalitat última de prevenir la generació de residus i fomentar un reciclatge adequat dels mateixos. D altra banda, i sense ànim d entrar en polèmica, agrair la enèsima lliçó sobre moralitat i com es fan les coses dels senyors regidors de l Altraveu, normalment son intervencions buides de contingut i amb poc rigor tècnic. El seu grup ens acostuma a esmenes a la totalitat i a ultima hora. Com vostès ja sabem aquests plecs fa més d un any que s estan treballant. Aquesta esmena a la totalitat que ens van fer arribar fa dos o tres dies si l haguéssim treballar des de fa 11 mesos potser algunes de les seves propostes s haguessin pogut incorporar, malauradament el fer d anar a ultima hora no ens ha donat marge de maniobra. Diuen que aquests plecs no tenen objectiu polítics, es clar que el tenen, per una banda intentar mitjançant la conscienciació i les campanyes que es puguin fer tant des de l Ajuntament com des del Consorci de Residus tendir al residu mínim, intentar que la generació de residus cada vegada sigui menor i per tant l impacta sobre el medi ambient també sigui menor; i per altra banda també intentar que la separació en origen, la selectiva que fem cada un de nosaltres a cas nostra cada vegada es vagin incrementant en percentatge i així com també promocionar que en la fracció orgànica es puguin prendre mesures perquè finalment no vagin a parar als contenidors. Per l Altraveu intervé el Sr. Dani Sagrera, i comença la seva replica remarcant que falten emprenedors polítics que marquin objectius per canviar els models. La proposta que presenten es pot desenvolupar perquè les idees hi son. Que cal fer una reflexió en el tema de residus ja que el cost d aquestes propostes que inicialment poden ser més altes, a la llarga son més beneficioses pels ciutadans, i els representants politics tenen una responsabilitat directe en els residus, perquè teniu representants dels vostres partits a l Estat, a la Generalitat. Torna a intervenir pel PSC el Sr. Aleix Canalis tot dient que podria estar d acord en que la política de gestió de residus d aquest país no és la millor del mon, peró el que estem aprovant avui aquí son les plecs sobre com es recolliran els residus aquí a Castellar en el darrers anys, en cap cas aquests plecs van en contra del que vostè diu. És evident que un canvi de model de gestió de residus passa per una major conscienciació, per aixó aquestes campanyes que es fan.

10 Torna a intervenir el Sr. Dani Sagrera i diu que el plec que s ha presentat és un model continuista per seguir reciclant, però sobre el tema de la reducció no s hi introdueix cap solució. Per acabar intervé el Sr. Alcalde per dir que totes aquestes propostes que s acaben plasmant i concretant en un plec de clàusules fossin aportades en les reunions de treball que realitzen els regidors per tal de poder tirar endavant amb acords com el que avui porten a aprovació. Voldria afegir que mes enllà dels acords que es duen a terme en el plenari d aquí castellar, també s 0han reunit dos plenaris diferents, el de l Ajuntament de Sant Llorenç Savall i també el de l Ajuntament de Gallifa, tots tres de diferent signe polític que ens posem d acord per tal de tirar endavant amb la mancomunació de part d aquest servei, cosa que serà molt útil i facilitarà a optimització d un servei. Agrair la bona disposició demostrada pels tècnics i també pels polítics d aquests altres dos Consistoris i estem segurs que a1questa línia que avui encetem podrem continuar i intensificar en el futur en altres serveis municipals. VOTACIÓ: LA PROPOSTA FOU APROVADA PER MAJORIA ABSOLUTA, AMB EL SEGÜENT RESULTAT: Vots a favor: DINOU (19) dels regidors del PSC, CiU i PP Vots en contra: DOS ( 2) dels regidors de l Altraveu Abstencions: CAP 4.- REVISIÓ ORDENANÇA DE SOROLLS I VIBRACIONS ATÈS que en sessió celebrada pel Ple, corresponent al dia 21 de març de 2013, s'adoptà l'acord d aprovar inicialment l Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions. Que aquest acord s adoptà vist que en l àmbit de la Unió Europea, la Directiva 2002/49/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de juny de 2002, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, ha obligat a un procés de transposició de les seves normes al Dret intern dels estats membres. Que els articles 43 i 45 de la Constitució estableixen el manament de tots els poders públics de protegir la salut i el medi ambient, en la qual s inclou la protecció davant la contaminació acústica. Així, a escala estatal s han promulgat la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, el Reial decret 1513/2005, de 16 de desembre, que la desplega pel que fa a l avaluació i gestió del soroll ambiental i el Reial decret 1367/2007, de 19 d octubre, que la desplega pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. Que a Catalunya, els articles 27 i 46 de l Estatut d Autonomia estableixen el dret de totes les persones a la protecció davant les diferents formes de contaminació i que les polítiques ambientals dels poders públics han de dirigir, entre d altres finalitats, a la reducció de les diferents formes de contaminació, mitjançant l adopció de les corresponents polítiques públiques. Que en aquest marc s insereixen la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, el Decret 245/2005, de 8 de novembre, pel qual es fixen els criteris per a l elaboració de mapes de capacitat acústica i el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n adapten els annexos. Que els trets més significatius de la Llei van ser la consideració de la contaminació acústica des del punt de vista de les immissions, la delimitació del territori en zones de sensibilitat acústica en funció d uns objectius de qualitat, la regulació d un règim específic per a les infraestructures de transport i l establiment de tot un seguit de mesures per minimitzar l impacte acústic en les construccions existents afectades per sorolls i/o vibracions. Que per altra banda, en la disposició transitòria 1 del decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, i se n adapten els annexos s estableix que els ajuntaments que, a l entrada en vigor del Reglament, disposin d ordenances municipals de protecció contra la contaminació acústica, les han d adaptar a les normes que estableix el Reglament en el termini de dos anys a partir de la seva entrada en vigor. Que en aquest acord del dia 21 de març, s aprovà inicialment d Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions elaborada sobre el model A redactat pel Departament

11 de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb la col laboració de les dues associacions de municipis de Catalunya, la Diputació de Barcelona i de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb les modificacions introduïdes a proposta del serveis municipals responsables. Que a el, model A fou posteriorment modificat pel Departament de Territori i Sostenibilitat afectant principalment l article 13, annex 6 i annex 13. Que també s observà un decalatge entre la disponibilitat de la consulta del text de l ordenança en la web municipal, a través del tauler electrònic, i les dates de consulta de l anunci publicat en el BOPB, per la qual cosa l exposició publica quedà esbiaixada. Que aquestes circumstàncies foren posades de relleu per escrits del Gremi Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona, de data 17 de juliol i 21 d agost, si bé plantejaven altres qüestions que es resolen en la retroacció de l expedient a la fase inicial o no pertoquen abordar en aquesta fase procedimental. Que l Ordenança municipal de sorolls i vibracions de Castellar del Vallès, es va publicar al BOPB del dia 15 de juliol de ATÈS el que estableix l article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i la legislació concordant, article del text refós, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d abril, de la Llei municipal i de règim local i l art. 61 i següents del Reglament d obres i serveis aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny pel que fa a l aprovació i tramitació d ordenances. El Ple de l Ajuntament adopta els següents ACORDS: PRIMER.- Retrotraure l expedient l Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions a la fase de la seva aprovació inicial, deixant sense efecte l automatisme de consolidació del caràcter definitiu de l acord i els seus efectes per la seva publica posterior publicació al BOPB del dia 15 de juliol de SEGON.- Aprovar inicialment l Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions amb el text corregit que s adjunta. TERCER.- Sotmetre l aprovació d aquesta Ordenança a un període d informació pública de 30 dies hàbils, mitjançant la inserció d un edicte en el tauler d anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i, en un dels mitjans de comunicació escrita diària als efectes de presentació de possibles al legacions i/o reclamacions. QUART.- Fer constar que en cas de no presentar-se al legacions durant l esmentat període d informació pública, l aprovació del citat Reglament esdevindrà definitiva, i es procedirà a la publicació de l aprovació definitiva i el seu text íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, i en el Tauler d Anuncis de l Ajuntament. CINQUÈ. Notificar aquest acords al Gremi Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona als efectes que estimi procedent. INTERVENCIONS El Sr. Aleix Canalis, defensa la proposta. En el Ple, del passat dia 21 de març, s aprovà inicialment d Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions elaborada agafant com a base el model redactat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb la col laboració de les dues associacions de municipis de Catalunya, la Diputació de Barcelona i de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat amb les modificacions introduïdes a proposta del serveis municipals responsables. El model tipus que vam adaptar en el seu moment, fou modificat en posterioritat pel Departament de Territori i Sostenibilitat afectant principalment l article 13, annex 6 i annex 13, referents a aspectes tècnics relacionats amb els requisits de treballar amb les portes i finestres tancades en les activitats del grup I, II i III (com podrien ser els tallers mecànics) i també a aspectes relacionats amb els valors límit d emissió de soroll dels vehicles de motor i ciclomotors. Aquestes omissions foren posades de relleu per escrits adreçats a aquest Ajuntament per part del Gremi Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona, en data 17 de juliol i 21 d agost d enguany. Així doncs, i tenint en compte els errors detectats, avui proposem al Ple:

12 PRIMER.- Retrotraure l expedient l Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions a la fase de la seva aprovació inicial, deixant sense efecte l automatisme de consolidació del caràcter definitiu de l acord i els seus efectes per la seva publica posterior publicació al BOPB del dia 15 de juliol de SEGON.- Aprovar, de nou, inicialment l Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions amb el text corregit que s adjunta. TERCER.- Sotmetre l aprovació d aquesta Ordenança a un nou període d informació pública CINQUÈ. Notificar aquest acords al Gremi Provincial de Tallers de Reparació de Barcelona als efectes que estimi procedent. VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 5.- CONVENI INTERMUNICIPAL PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TAXI ATÈS que l'article 23 de la Llei 19/2003, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis de la zona. Quan existeixen especials circumstàncies entre aquests municipis (proximitat de termes municipals, interacció dels teixits econòmics, comercials i socials ) i entre llurs respectius serveis de taxi, que motiven una prestació conjunta del servei del taxi en els seus termes municipals que augmenti els nivells d eficàcia i eficiència en benefici de la ciutadania. ATÈS que fruit de la bona experiència de la prestació conjunta d aquest servei entre els municipis de Sant Quirze del Vallès i de Sabadell, arrel del conveni que es va signar el 15 de febrer de 2001, es vol ampliar l àmbit territorial d aquest servei a municipis de la comarca amb influència recíproca, com Castellar del Vallès i Polinyà, amb l objectiu final de crear una àrea territorial de prestació conjunta tal com preveu l article 23 de la Llei 19/2003, del taxi. Per tot l anteriorment exposat el Ple ACORDA: Aprovar el conveni que té per objecte la regulació de la prestació conjunta del servei de taxi entre les poblacions de Castellar del Vallès, Polinyà, Sant Quirze del Vallès i Sabadell, amb la finalitat que els taxis d aquestes poblacions puguin actuar conjuntament i indistintament en qualsevol d aquests termes municipals, sense perjudici que es puguin adherir a aquest conveni altres municipis de les comarques del Vallès amb l objectiu futur de crear una àrea territorial de prestació conjunta. INTERVENCIONS El Sr. Pepe González, PSC presenta la proposta tot dient que l article 23 de la Llei del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents municipis, de manera que l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els interessos de cada un dels municipis de la zona. La bona experiència de la prestació conjunta d aquest servei entre els municipis de Sant Quirze del Vallès i de Sabadell, arrel del conveni que es va signar el 15 de febrer de 2001, es vol ampliar l àmbit territorial d aquest servei a d altres municipis de la comarca amb influència recíproca amb l objectiu final de crear una àrea territorial de prestació conjunta. De fet serà com una petita area metropolitana vallesana. La situació actual del servei de taxi de les poblacions signants del conveni és la següent: a) Nombre de llicències de taxi de Sant Quirze del Vallès de 4 per una població de habitants. b) Nombre de llicències de taxi de Polinyà de 8 per una població de habitants. c) Nombre de llicències de taxi de Sabadell de 143 per a una població de habitants. d) Nombre de llicències de taxi de Castellar del Vallès 7 per a una població de habitants. - Els ajuntaments mantindran la seva competència d atorgament de llicencies. - Es portarà a terme un procés d uniformització de la imatge, dels elements identificatius i de la numeració dels vehicles.

13 - Es crea una comissió de seguiment per acordar tarifes i la resta de la problemàtica del servei comú. - Evidentment, l ajuntament de Castellar acorda aquest conveni prèvia conformitat del col lectiu de taxistes de Castellar, que de fet van ser qui van portar-nos la iniciativa i la idea de fer aquesta acció conjunta que ja s estava promovent a altres municipis de la comarca. Per CiU intervé el Sr. Lluís Bacardit, dient que poca cosa a afegir. La Llei del taxi 19/2003 en el seu article 23 preveu aquesta coordinació intermunicipal. L any 2001 van encetar aquesta experiència conjunta els ajuntaments de Sabadell i Sant Quirze i s ha demostrat positiva. Amb la signatura del conveni, que avui en votem la seva aprovació, es vol regular la prestació conjunta del servei de taxi de Castellar, Polinyà, Sant Quirze i Sabadell, deixant la porta oberta a futures adhesions de poblacions de les comarques del Vallès. Es crearà un comissió de seguiment, fet que considerem rellevant, per tal de veure com evoluciona aquest conveni. També és rellevant que el conveni és per un any, prorrogable anualment si no es denuncia amb un mes d antelació Si és un acord que des del sector es veu positiu; també des dels representants acreditats de les organitzacions del taxi existents en cada població, hem de donar-hi el vot favorable. El Sr. Alcalde pren la paraula per dir que aquest és un pas endavant que es realitza aquí a castellar, especialment per un col lectiu que en aquests moment també ho està passant malament degut a la crisis econòmica i que permetrà bàsicament que puguin treballar en tots aquests municipis i per tant que puguin agafar passatge en municipi que no sigui Castellar. VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 6.- FESTES LOCALS Vista la comunicació de la Generalitat de Catalunya, Departament d Empresa i Ocupació instant a fixar les dues festes local per a l any ATÈS que l article 37.2 de l Estatut dels treballadors indica que les catorze festes locals, dues seran locals i per Decret de la Generalitat de Catalunya, s estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius. L acord de l Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal i com estableix l article 46 del Reial Decret 2011/83, de 28 de juliol. ATÈS l ordre del Departament de Treball per la qual s estableix el calendari oficial de festes laborals per a l any A l Ajuntament Ple es proposa l adopció del següent ACORD: Aprovar com a festes locals de Castellar del Vallès, per a l any el dimecres, dia 19 de març - el dilluns, dia 15 de setembre, festa major INTERVENCIONS Defensa la proposta el Sr. Oscar Lomas, PSC, i diu, com cada any per aquestes dades portem a aprovació les festes locals per a l any Com marca l estatut dels treballadors dels catorze dies festius anuals, dues les fixarà el municipi i per tant el Ple de l Ajuntament ha de decidir quins son aquests dos dies. VOTACIÓ: FOU APROVADA PER UNANIMITAT 7.- MOCIÓ DE L ALTRAVEU SOBRE LA UBICACIÓ DE LA PARADA DE L AUTOBÚS DEL CARRER JAUME I Des de fa dos anys tota la comunitat educativa de l Escola Joan Blanquer lluita per aconseguir la reubicació de la parada de la Vallesana situada al Carrer Jaume I, just davant de l escola Joan Blanquer i molt a prop del Centre d'atenció Primària. Des de L AMPA, la direcció i el claustre de l escola Joan Blanquer es creu que amb l'actual ubicació no es tenen en compte les necessitats dels nens i nenes de l escola, tot i haver explicat de manera reiterada els problemes que suposa la parada en l'actual emplaçament: Contaminació per fums a les aules i al procés de manipulació d aliments del menjador,

14 contaminació acústica al llarg de totes les hores de classe, i el perill d atropellament dels menors a les entrades i sortides i a l hora de dirigir-se a l escola. L AMPA de l escola Joan Blanquer ha demanat reunir-se amb l Ajuntament reiteradament per parlar d aquest tema i no se ls ha convocat. La gestió de l Ajuntament ha buscat la divisió d'opinions entre les diferents parts afectades, esquivant el problema, o convocant les parts implicades per separat. Allò que era només un problema de mobilitat i de fàcil solució, ha esdevingut un problema veïnal i de comunitat que va molt més lluny, causat principalment per la mala gestió municipal. L Ajuntament ha volgut fer creure a la comunitat educativa de l escola i als veïns que no té competències per resoldre el problema. La realitat en canvi és que s'està desobeint deliberadament i fent cas omís a les instruccions donades pel Servei Territorial de Transports de Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat. També està incomplint el compromís que es va adquirir a l'aprovar el Pla de Mobilitat de Castellar on es va acordar que el tram seria protegit acústicament, de la mateixa manera com s'especifica en el Mapa de Capacitat Acústica del Municipi, on la zona és declarada zona de màxima sensibilitat acústica. Per tant, atès que l emplaçament de la parada de la Vallesana no respecta les recomanacions aprovades en el Pla de Mobilitat de Castellar. Atès que suposa un perill vial i de salut per contaminació als alumnes, els professors i les seves famílies. ATÈS que el Departament de Territori i Sostenibilitat veu correcta la reclamació de reubicació de la parada i resta a l espera d una decisió sobre la nova ubicació per part de l Ajuntament. ATÈS que per part dels veïns s han fet estudis de propostes molt concretes i viables per a la seva reubicació. ATÈS que l AMPA de l Escola Joan Blanquer i tota la comunitat educativa d aquesta escola se sent menystinguda i desoïda per part de l'ajuntament. ATÈS que l AMPA de l escola Joan Blanquer veu com a últim pas necessari parlar-ho al Ple Municipal, abans d emprendre accions legals més contundents. L Ajuntament Ple : ACORDA: PRIMER.- Que l Ajuntament analitzi de manera seriosa la proposta dels veïns referida a una possible reubicació de la parada. SEGON.- Reubicar la parada de la Vallesana més enllà de l escola Joan Blanquer i del Centre d'atenció Primària, per evitar les afectacions a aquests equipaments i als veïns del seus entorn. TERCER.- Consensuar amb totes les parts afectades la nova ubicació de la parada. QUART.- Que tot aquest procés quedi finalitzat en la major brevetat possible, amb un termini màxim d'execució abans de les vacances de Nadal de 2013, per tal que la parada estigui en la nova ubicació abans de finalitzar el primer trimestre lectiu escolar. CINQUÈ.- Preveure en el proper pressupost municipal qualsevol possible despesa que pugui comportar la reubicació de la parada. INTERVENCIONS El Sr. Alcalde diu que en aquest tema s havia fet la petició de diferents entinats de poderhi participar, s acorda que en primer lloc intervindran les persones alienes al Ple, que no formen part de la Corporació i després es farà la ronda d intervencions propis entre els diferents grups municipals. Així doncs per l Ampa de l Escola Joan Blanquer intervé la Sra. Loida Perich: Tota la informació sobre el tema de la parada de la Vallesana ha estat entregada ja a l Ajuntament en diverses manifestacions, però ara en agradaria explicar el perquè demanen aquest canvi de parada. La parada de la Vallesana està just davant de la nostra escola, la escola Joan Blanquer, i rep continuadament contaminació a les aules. És una escola molt petita i que obligatòriament es necessita tenir les finestres obertes, tant estiu con hivern. També tenim el servei de menjador i la cuina que està just davant la parada de la Vallesana i per