Alexandre Astier LExoconfrence | Mayans M.C. Saison 1 | Następna

OBRES D ARRANJAMENT PARCIAL DE FAÇANA A LA RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN CONCA DE BARBERÀ - MONTBLANC


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "OBRES D ARRANJAMENT PARCIAL DE FAÇANA A LA RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN CONCA DE BARBERÀ - MONTBLANC"

Transcripción

1 OBRES D ARRANJAMENT PARCIAL DE FAÇANA A LA RESIDÈNCIA PER A LA GENT GRAN CONCA DE BARBERÀ - MONTBLANC - EQUIP REDACTOR TÈCNIC FACULTATIU Emili Xaus i Pruna DESEMBRE 2016

2 DOCUMENTS 1. Memòria A. Generalitats B. Descripció del projecte C. Descripció de l obra D. Normativa aplicable E. Pressupost 2. Estudi de seguretat i salut 3. Plec de condicions tècniques 4. Documentació gràfica. ANNEX I: DOCUMENT DE FORMALITZACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA LOPD EN LA PRESTACIÓ SENSE ACCÉS A DADES DE CARÀCTER PERSONAL ANNEX II: DOCUMENT D ACCEPTACIÓ D OBLIGACIONS RELATIVES A SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ I PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

3 1.- MEMÒRIA

4 A. GENERALITATS 1. Objecte del projecte L objecte d aquest projecte és la descripció arquitectònica, (característiques, qualitats i implantació) del projecte d arranjament de façana a la Residència de Gent Gran Conca de Barberà, situada a l Avinguda Manel Ribé, de Montblanc. La descripció serà tant gràfica com escrita, i servirà per la tramitació de les llicencies i permisos municipals així com per a l execució de les obres. El projecte es desenvolupa conforme al programa de necessitats de la propietat, incloent-hi les matisacions realitzades durant el procés d elaboració del present projecte. 2. Emplaçament L edifici ocupa plenament (juntament amb els espais exteriors) una illa amb l Avinguda Manel Ribé, l edifici té forma regular i disposa de planta semisoterrani, baixa i dues plantes pis, a més d uns badalots d instal lacions a la coberta. 3. Promotor S ha redactat aquest projecte per encàrrec del la GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, amb seu al Passeig del Taulat 266 de Barcelona i N.I.F.: S G. 4. Autor del projecte L equip redactor del projecte és ILC TÈCNICS sent l autor l Arquitecte Tècnic Emili Xaus i Pruna, amb número de col legiat (Barcelona) i domicili professional al carrer Tavern 38 baixos 2a de Barcelona. B. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 1 Estat actual Es tracta d un edifici amb dos cossos diferenciats, ambdós disposen de planta semisoterrani i planta baixa comuna, el cos de la dreta disposa d una terrassa en sostre planta baixa i una planta pis en zona de façana posterior, el cos de l esquerra, disposa en la seva totalitat de dues plantes pis, en la coberta s hi ubiquen els dos badalots d escala i un cos d instal lacions. Les façanes són totes ventilades, formades per una subestructura d alumini estrusionat i acer galvanitzat i acabat amb panells de composite de diferents colors i mesures. A conseqüència de les ventades ocorregudes durant l any passat (2016), algunes plaques es van desenganxar de la subestructura, així com part de la coronació de la façana, que esta formada per una subestructura d alumini i xapes de composite i acer galvanitzat (sòcol). 2 Proposta L arranjament consistirà en la substitució de les parts de la façana afectades per les ventades, aquesta substitució consistirà en la retirada de les plaques de composite en mal estat i en el desmuntatge de la seva subestructura, posteriorment es realitzarà una nova subestructura amb un sistema reforçat i es col locaran

5 noves plaques de composite. La subestructura estarà formada per perfilaria d alumini extrusionat amb una separació màxima de 1600 mm entre eixos de muntants verticals i anirà fixada al parament resistent mitjançant fixacions puntuals amb regulació tridimensional d acer galvanitzat, l acabat serà amb panells de composite de 4 mm PE (05/3/05) amb acabat exterior lacat PVDF i a la part interior durà adherit un panell de poliestirè extrudit tipus Glascofoam de 50 mm de gruix. Es mantindrà en tot moment la geometria actual i els colors actuals, Antrhacite Grey 7016, Patagonia Green, Champagne Metallic i Blue Metallic, no canviant en res l aspecte actual de la façana. Les ubicacions de les plaques, així com les mesures i els color queden reflectides a la documentació gràfica. Pel que fa a la coronació, es desmuntarà la part afectada, tant les planxes d acabat com la subestructura que la composa, i posteriorment es refarà amb xapa d alumini plegada d 1,2 mm de gruix, amb subestructura d alumini extrusionat amb una separació màxima de 1600 mm entre eixos de muntants verticals i anirà fixada al parament resistent mitjançant fixacions puntuals amb regulació tridimensional d acer galvanitzat, a la part inferior durà un sòcol de planxa d acer galvanitzat plegada d 1,2 mm de gruix, el desenvolupament total de la coronació serà de 750 mm. En els junts entre planxes es col locarà una planxa de 20 cm d ample segellada en tot el seu perímetre, per tal de garantir l estanqueïtat de la coronació. C. DESCRIPCIÓ DE L OBRA Sistemes constructius. Descripció general 1. Enderrocs Els enderrocs tan sols afectaran a la part de la façana en mal estat i serà desmuntada manualment, els residus, la majoria metàl lics seran tractats en un centre de reciclatge. 2. Tancaments de façana El sistema de façana ventilada que s utilitzarà és de la casa Alindust l acabat serà amb panells tipus Etalbon de 3 mm de gruix, format per una ànima de composite PVDF de C. Iberbond amb acabat de planxa d alumini de 0.5 mm de gruix, l acabat final serà amb tres capes de pintura PVDF amb un gruix total de 32 microns, per la part interior portarà adherit un panell de poliestirè extruït tipus Glascofoam 50, aquests plafons aniran ancorats a un sistema de subestructura que s ha previst en forma d S formada per perfils d alumini amb ancoratges directes als forjats en la part davantera (cantells de forjat) mentre que en la part interior va subjectada per uns tubs d alumini ancorats als forjats que fan de suport en el punt mig entre aquests. La separació vertical entre suports serà d 1,60 m aproximadament suportant un esforç de 100 Kp/m 2. Els canvis de direcció aniran reforçats per una metxa interior d alumini extrussionat i soldats amb TIG per donar la forma desitjada. Horitzontalment l estructura tindrà suports cada 1.00 m en les finestres i cada 0,75 m en els espais intermitjos. El perfil vertical serà el encarregat de suportar el pes de l estructura, els perfils horitzontals seran els encarregats de transmetre els esforços del vent als muntants i rigiditzaran l estructura. Els sistema d ancoratge d aquesta subestructura a l estructura portant del edifici seran platines d acer galvanitzat d alta qualitat, amb tractament anticorrosiu, ancorats amb perns d ancoratge roscats d acer galvanitzat. Les platines tindran un gruix de 6 mm i aniran collades amb volanderes i femelles tipus Glover i mètrics de 10 mm de diàmetre. El muntatge del conjunt està dissenyat per a tenir una perfecta mobilitat en els tres eixos, facilitant així la seva col locació i permetent rectificar les possibles desviacions de l obra. El segellat de les juntes entre plaques es realitzarà amb silicona neutra de color negre, juntament amb una escuma que permet la dilatació de les plaques entre el muntant i aquesta.

6 Totes les mesures, ubicació, especejaments, trobades, i detalls necessaris per al correcte muntatge es troben descrites perfectament en la documentació gràfica que d aquest projecte. 3. Mitjans auxiliars Tots els treballs seran exteriors i d alçada, pel tipus d edifici i de les feines a realitzar, aquestes es faran amb un sistema d elevació autònom, tipus tisora autopropulsada. 4. Seguretat Degut a les característiques dels ocupants i usuaris de l edifici, s extremaran les mesures de seguretat, tot el perímetre de la zona afectada per la reforma de la planta baixa quedarà tancada amb una tanca de 2.00 m d alçada, durant tot els temps que durin els treballs, durant l execució dels treballs en l exterior quedarà tancat l accés al jardí temporalment mentre durin els treballs. Les mesures de seguretat queden especificades en el corresponent Estudi de Seguretat, el qual s adjunta en aquest projecte. D. ANNEX; NORMATIVA APLICABLE Disposicions Legals. Estat Central. CTE- Codi Tècnic de l Edificació PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90 Ordre del 04/07/90 del Ministeri d'obres Públiques i Urbanisme. BOE 11/07/90 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS. RC-97. Reial Decret 776/97 del 30/05. BOE 13/06/97. NORMA NCSE-94. CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN Decret 2543/94 del 29/12 del Ministeri d'obres Públiques, Transports i medi ambient. BOE 08/02/95 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO EF-96 Decret 2608/96 de 20 de desembre del Ministeri de Foment. BOE 22/01/97 INSTRUCCIÓN DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE. Reial Decret 996/1999 del 11/06. BOE 24/06/99 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE HORMIGÓN PRETENSADO EP-93 Decret 805/93 del 28/05 del Ministeri d'obres Públiques i Transports. BOE 26/06/93. NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS" Decret 1572/90 del 30/11 del Ministeri d'obres Públiques i Urbanisme. BOE 12,13 i 15 a 19/11/90 NORMAS SOBRE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN. Decret 462/71 del Ministeri de la Vivenda. BOE 24/03/71 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (RY-85). Ordre del 31/05/85 de la Presidència del Govern. BOE 10/06/85

7 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. Reial Decret 556/1989, del Ministeri d'obres Públiques i Urbanisme. BOE 23/5/89. NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CA-88 SOBRE "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS" Ordre del 29/09/88 del Ministeri d'obres Públiques i Urbanisme. BOE 08/10/88. NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-CPI-96 "CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS" Decret 2177/96 de 04/10 del Ministeri de Foment. BOE 29/10/96 PARARRAYOS RADIOACTIVOS. Decret 1428/86 del 13/06 del Ministeri d indústria i Energia. BOE 11/07/86. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. Reial Decret 1942/93 de 05/11 del Ministeri d indústria i Energia. BOE 14/12/93 SE REGULAN LOS CONTADORES DE AGUA FRÍA. Ordre del Ministeri d'obres Públiques i Urbanisme. BOE 06/03/89 DIÁMETROS Y ESPESORES MÍNIMOS DE TUBOS DE COBRE PARA INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. Resolució del 14/02/80 de la Direcció General de l'energia. BOE 07/03/80 NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA. Ordre del 09/12/75 del Ministeri d indústria. BOE 13/01/76. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. Ordre del 28/07/74 del Ministeri d Obres Públiques. BOE 02/10/74. REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN. Decret 1244/79 del 04/04 del Ministeri d'indústria i Energia. BOE 29/05/79. REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA, CON EL FIN DE RACIONALIZAR SU CONSUMO ENERGÉTICO. Decret 1618/80 del 04/07 de la Presidència del Govern. BOE 06/08/80 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP03, INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO PROPIO DEL REGLAMENTO DE INSTALACIONES. Reial Decret 1427/97 de 15/09. BOE 23/10/97 REGLAMENTO DE APARATOS QUE UTILIZAN GAS COMO COMBUSTIBLE Decret 494/88 del 20/05 del Ministeri d indústria i Energia. BOE 25/05/88 REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ITC-MIG Ordre del 18/11/74 del Ministeri d indústria. BOE 06/12/74 RESOLUCIÓN: EXTRACTO DE LAS NORMAS A LAS CUALES SE HAN DE SOMETER LOS DEPÓSITOS MÓBILES CON CAPACIDAD NO SUPERIOR A LOS 15 KG DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) I SU INSTALACIÓN. Resolució del 25/02/63. BOE 12/03/63.

8 NORMAS PARA INSTALACIONES DE GASES LICUADOS DEL PETROLEO (G.L.P.) CON DEPÓSITOS MÓBILES DE CAPACIDAD SUPERIOR A 15 KG. Resolució del 24/07/63. BOE 11/09/63. REGLAMENTO GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE GASES COMBUSTIBLES. Decret 2913/73, del 26/10 del Ministeri d indústria. BOE 21/11/73 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO (G.L.P.) EN DÉPOSITOS FIJOS. Ordre del 29/01/86 del Ministeri d indústria i Energia. BOE 22/02/86 INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES. Ordre del 17/12/85 del Ministeri d indústria i Energia. BOE 09/01/86 NORMAS BÁSICAS DE INSTALACIONES DE GAS EN EDIFICIOS HABITADOS. Ordre del 29/03/74 de la Presidència del Govern. BOE 30/03/74 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN Reial Decret Llei 1/98 de 27/02. BOE 28/02/98. NORMAS PARA LAS INSTALACIONES DE ANTENAS COLECTIVAS. Ordre de 23/01/67 del Ministeri d informació i Turisme. BOE 02/03/67 INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS EN EL EXTERIOR DE INMUEBLES Decret de la Presidència del Govern. BOE 18/11/57 TELEVISIÓN: INSTALACIÓN EN INMUEBLES DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN POR CABLE. Decret 1306/74 del 02/05 de la Presidència del Govern. BOE 15/05/74. ELECTRICITAT REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. Reial Decret 875/84. BOE 12/5/84 NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS Y REGLAMENTO CORRESPONDIENTE. Decret 2949/82 de 15/10 del Ministeri d indústria i Energia. BOE 12/11/82. NORMAS SOBRE VENTILACIÓN Y ACCESO DE CIERTOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. Resolució del 19/06/84 de la Direcció General d Energia. BOE 26/06/84. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. Decret 2413/73 del 20/09 del Ministeri d indústria. BOE 09/10/73 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN. Decret 3275/82 del 12/11 del Ministeri d indústria i Energia. BOE 01/12/82 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN Ordre del 20/05/52 del Ministeri de Treball. BOE 15/06/52

9 REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Reial Decret 39/1997 de Gener de BOE 31/01/97 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. Ordre del 09/03/71 del Ministeri de Treball. BOE 16 i 17/03/71 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRES O.M. 23/05/97. BOE 14/06/97. Modificacions BOE 7/03/81 i 16/11/81 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Decret 1627/97 del 24/10. BOE 25/10/97. EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO. REQUISITOS Y DATOS DE LAS COMUNICACIONES DE APERTURA PREVIA O REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES.Ordre del 06/10/86. BOE 08/10/86. Modificacions BOE 31/10/86. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGUREDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILITZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL Reial Decret 773/1997 de 30/05/97. NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Ordre Ministerial 16/12/87. BOE 29/12/87. REGLAMENTO GENERAL SOBRE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Ordre del 31/01/40 del Ministeri de Treball. BOE 03/02/40 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LAS MUTUAS DE A.T. I E.P. Ordre 22/04/97. BOE 24/04/97. ORDENANZA DE TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA Ordre del 28/08/70 del Ministeri de Treball. BOE 05, 07, 08 y 09/9/70 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Llei 31/1995. BOE 10/11/95 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Reial Decret 485/1997. BOE 23/04/97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO Reial Decret 486/1997 de 14 d abril. BOE 23/04/97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES Reial Decret 487/1997 de 14 d abril. BOE 23/04/97 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN Reial Decret 488/97 de 14 d abril. BOE 23/04/97

10 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO Reial Decret 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 07/08/97 PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO Reial Decret 1316/1989 de 27 d octubre. BOE 02/11/89 REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS Reial Decret 1495/1986 de 16 de maig. BOE 21/07/86. Correccions BOE 07/03/81 16/11/81. Disposicions Legals. Generalitat de Catalunya. CONTROL DE QUALITAT DE L EDIFICACIÓ. Decret 375/88 d'01/12 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 28/12/88. OBLIGATORIETAT DE FER CONSTAR EN EL PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT LES DADES REFERENTS A L AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA RELATIVA LAS SOSTRE I ELEMENTS RESISTENTS Ordre 18/03/97. DOGC 18/4/97 RECOMANACIONS SOBRE ÚS DE LES CENDRES VOLANTS EN EL FORMIGÓ (RECOMANACIONS UC-85). Ordre del Departament d urbanisme, Obres Públiques i Transport. DOGC 3/5/85. GESTIÓ DE RESIDUS DELS ENDERROCS I ALTRES RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ Decret 201/94 NORMA REGLAMENTÀRIA DE L EDIFICACIÓ NRE-CXT/91. CANALITZACIONS PER A LA XARXA DE TELEFONIA I ALTRES SERVEIS PER CABLE EN ELS EDIFICIS DE NOVA CONSTRUCCIÓ Ordre del 12/11/91 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 08/01/92. NORMA REGLAMENTÀRIA D EDIFICACIÓ SOBRE AÏLLAMENT TÈRMIC NRE-AT-87. Ordre del 27/04/87 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques. DOGC 27/04/87. LLEI DE PROMOCIÓ DE L ACCESSIBILITAT I DE SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES. Llei 20/91 del 25/11 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 04/12/91. CODI D ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91 Decret 135/95. DOGC 24/03/95 CONDICIONANTS URBANÍSTICS I DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN ELS EDIFICIS, COMPLEMENTARIS DE LA NBE-CPI/91 Decret 241/1994 de 26/07 de la Presidència de la Generalitat. DOGC 30/09/94. NORMES PARTICULARS. INSTAL LACIONS D ENLLAÇ. Resolució del Departament d indústria 24/02/83. DOGC 6/7/83. S APROVA EL MODEL DEL LLIBRE D INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ Ordre de 12/01/98. DOGC 27/01/98

11 Arranjament de façana. Residència de Gent Gran Conca de Barberà. AMIDAMENTS Pàg.: 1 Obra 01 PRESSUPOST MTB-BS Capítol 01 ENDERROCS m2 Desmuntatge i retirada de plaques de composite d'acabat de façana actual i de la subestrucura d'alumini i acer, en mal estat o amb col locació defectuosa, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Façana principal 2 Badalot escala dreta 1,000 74,250 74,250 3 Badalot escala esquerra 1,000 24,400 24,400 4 Façana posterior 5 Badalot escala dreta 1, , ,150 6 Badalot escala esquerra 1,000 32,500 32,500 7 Façana 1,000 45,300 45,300 8 Façana oest 9 Badalot escala dreta 1, , , Badalot escala esquerra 1,000 30,150 30, Façana est 12 Badalot escala dreta 1,000 94,600 94, Badalot escala esquerra 1,000 30,100 30, Façana 1,000 15,500 15, TOTAL AMIDAMENT 608, m Desmuntatge i retirada de coronació de façana, formada per plaques de composite i subesructura d'alumini i acer, en mal estat o amb col locació defectuosa, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Façana principal 2 Badalot escala dreta 1,000 9,280 9,280 3 Badalot escala esquerra 1,000 7,500 7,500 4 Façana posterior 5 Badalot escala dreta 1,000 10,050 10,050 6 Badalot escala esquerra 1,000 8,250 8,250 7 Façana 1,000 92,500 92,500 8 Façana oest 9 Badalot escala dreta 1,000 14,100 14, Badalot escala esquerra 1,000 9,000 9, Façana est 12 Badalot escala dreta 1,000 14,100 14, Badalot escala esquerra 1,000 10,800 10, Façana 1,000 26,000 26, EUR

12 Arranjament de façana. Residència de Gent Gran Conca de Barberà. AMIDAMENTS Pàg.: 2 TOTAL AMIDAMENT 201, m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. C. Amid.: m3 segons perfils i dades de projecte. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Plaques composite 1, ,150 0,050 30,408 2 Coronació 1, ,580 0,050 10,079 3 Subestructra 1, ,150 0,030 18, , ,580 0,020 4,032 TOTAL AMIDAMENT 62, m3 Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclós pagament de taxes d'abocador autoritzat o equivalent.c. Amid.: m3 segons perfils i dades de projecte. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Plaques composite 1, ,150 0,050 30,408 2 Coronació 1, ,580 0,050 10,079 3 Subestructra 1, ,150 0,030 18, , ,580 0,020 4,032 TOTAL AMIDAMENT 62,764 Obra 01 PRESSUPOST MTB-BS Capítol 02 FAÇANES m2 Sistema de façana ventil lada de la casa Alindust, format per una estructura formada per perfils verticals d'alumini amb ancoratges directes al forjat en la part exterior, amb una separació entre suports de 1.60 m en els perfils verticals i en els horitzontals de 1.60 m en les finestres i 1.90 m en els intermitjos. Els ancoratges seran platines de ferro galvanitzat d'alta qualitat de 6mm de gruix, amb tractament anticorrosió amb perns d'ancoratge roscat d'acer galvanitzat. L'acabat exterior serà de panell tipus Etalbon de 4mm de gruix, formats per una làmina de composite de PVDF de C.Iberbond amvb acabat de planxa d'alumini de 0.5mm de gruix, el panell va acabat superficialment amb tres capes de pintura PVDF amb un gruix total de 32 microns, de color a triar per la DF, per la part interior portarà adherit un panell de poliestirè extruit tipus Glascofoam 50. Les juntes entre panells aniràn segellades amb silicona neutre de color negre amb un cordó de escuma interior. S'inclouen tots els remats perimetrals superiors i inferiors, formació de caixes de persiana, brancals, dintells i trencaigües, remats de coberta amb xapa galvanitzada, segellats, i qualsevol treball necessari per a la correcta execució de la façana segons criteri de la D.F. Totes les mesures dels panells, especejament, color i ubicació queden reflectides en la documentació gràfiaca adjunta, tot execuctat segons preojecte tècnic adjunt. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Façana principal 2 Badalot escala dreta 1,000 74,250 1,200 89,100 3 Badalot escala esquerra 1,000 24,400 1,200 29,280 4 Façana posterior 5 Badalot escala dreta 1, ,150 1, ,580 6 Badalot escala esquerra 1,000 32,500 1,200 39,000 7 Façana 1,000 45,300 1,200 54,360 8 Façana oest 9 Badalot escala dreta 1, ,200 1, , Badalot escala esquerra 1,000 30,150 1,200 36,180 EUR

13 Arranjament de façana. Residència de Gent Gran Conca de Barberà. AMIDAMENTS Pàg.: 3 11 Façana est 12 Badalot escala dreta 1,000 94,600 1, , Badalot escala esquerra 1,000 30,100 1,200 36, Façana 1,000 15,500 1,200 18, TOTAL AMIDAMENT 729, m Formació de coronació de façana ventil lada de la casa Alindust, format per una estructura perfils d'alumini amb ancoratges directes al forjat o coberta, amb una separació entre suports de 1.00 m en els perfils. Els ancoratges seran platines de ferro galvanitzat d'alta qualitat de 6mm de gruix, amb tractament anticorrosió amb perns d'ancoratge roscat d'acer galvanitzat. L'acabat exterior serà de xapa d'alumini d'1'2 mm de gruix amb un desenvolupament de 750 mm. S'inclouen tots els remats perimetrals superiors i inferiors, formació de plansolapaments en trobades de planxes, trencaigües, remats de coberta amb xapa galvanitzada, segellats, i qualsevol treball necessari per a la correcta execució de la façana segons criteri de la D.F. Totes les mesures dels panells, especejament, color i ubicació queden reflectides en la documentació gràfiaca adjunta, tot execuctat segons preojecte tècnic adjunt. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Façana principal 2 Badalot escala dreta 1,000 74,250 1,100 81,675 3 Badalot escala esquerra 1,000 24,400 1,100 26,840 4 Façana posterior 5 Badalot escala dreta 1, ,150 1, ,865 6 Badalot escala esquerra 1,000 32,500 1,100 35,750 7 Façana 1,000 45,300 1,100 49,830 8 Façana oest 9 Badalot escala dreta 1, ,200 1, , Badalot escala esquerra 1,000 30,150 1,100 33, Façana est 12 Badalot escala dreta 1,000 94,600 1, , Badalot escala esquerra 1,000 30,100 1,100 33, Façana 1,000 15,500 1,100 17, TOTAL AMIDAMENT 668, m2 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3. C. Amid.: m2 de parament projectat descomptant forats més grans de 8 m2 i el 50 % entre 4 i 8 m2. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Façanes 1, , ,000 TOTAL AMIDAMENT 150, m2 Substitució d'envidrament trencat en finestra planta soterrani que inclou, el demuntatge i retrada del envidrament trencat i la seva reposició per un envidrament format per una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col locat amb perfils conformats de neoprè sobre fusteria d'alumini existent. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Finestra soterrani 1,000 1,400 0,800 1,120 EUR

14 Arranjament de façana. Residència de Gent Gran Conca de Barberà. AMIDAMENTS Pàg.: 4 TOTAL AMIDAMENT 1,120 Obra 01 PRESSUPOST MTB-BS Capítol 03 ALTRES dia Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Dies ora 120, ,000 TOTAL AMIDAMENT 120, pa Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega del material i distribució fins a peu dels treballs.- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i regates.- Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja durant i al final de l'obra i retirada de runes i escombraries. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Obra 1,000 1,000 TOTAL AMIDAMENT 1, pa Partida alçada a justificar de treballs per a poda, trasplantat provional, trasplantat definitiu, replantat, etc, en arbres, arbustos, plantes i/o gespa necessaris per a l'execució dels treballs. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Obra 1,000 1,000 TOTAL AMIDAMENT 1, u Anul lació i posterior recol locació d'instal laciós en façana afectades per l'obra i aparells (antenes, parallamps, caixes, etc), deixant-ho tot en funcionament. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Obra 1,000 1,000 TOTAL AMIDAMENT 1, pa Partida alçada, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministre i/o execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut. Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL 1 Obra 1,000 1,000 TOTAL AMIDAMENT 1,000 EUR

15 Arranjament de façana. Residència de Gent Gran Conca de Barberà. PRESSUPOST Pàg.: 1 Obra 01 Pressupost MTB-BS Capítol 01 ENDERROCS m2 Desmuntatge de plaques i subestructura façana 20,77 608, ,28 Desmuntatge i retirada de plaques de composite d'acabat de façana actual i de la subestrucura d'alumini i acer, en mal estat o amb col locació defectuosa, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 1) m Desmuntatge coronació façana 15,31 201, ,19 Desmuntatge i retirada de coronació de façana, formada per plaques de composite i subesructura d'alumini i acer, en mal estat o amb col locació defectuosa, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor. (P - 2) m3 Classificació a obra residus construcció/demolició 19,54 62, ,41 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals. C. Amid.: m3 segons perfils i dades de projecte. (P - 3) m3 Transport residus,instal.gestió residus,camió 7t,càrrega mec.,rec.5-10km Transport de residus a instal.lació autoritzada de gestio de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km, inclós pagament de taxes d'abocador autoritzat o equivalent.c. Amid.: m3 segons perfils i dades de projecte. (P - 4) 5,17 62, ,49 TOTAL Capítol ,37 Obra 01 Pressupost MTB-BS Capítol 02 FAÇANES m2 Façana ventil, panell Etalbond+Glascofoam ,27 729, ,54 Sistema de façana ventil lada de la casa Alindust, format per una estructura formada per perfils verticals d'alumini amb ancoratges directes al forjat en la part exterior, amb una separació entre suports de 1.60 m en els perfils verticals i en els horitzontals de 1.60 m en les finestres i 1.90 m en els intermitjos. Els ancoratges seran platines de ferro galvanitzat d'alta qualitat de 6mm de gruix, amb tractament anticorrosió amb perns d'ancoratge roscat d'acer galvanitzat. L'acabat exterior serà de panell tipus Etalbon de 4mm de gruix, formats per una làmina de composite de PVDF de C.Iberbond amvb acabat de planxa d'alumini de 0.5mm de gruix, el panell va acabat superficialment amb tres capes de pintura PVDF amb un gruix total de 32 microns, de color a triar per la DF, per la part interior portarà adherit un panell de poliestirè extruit tipus Glascofoam 50. Les juntes entre panells aniràn segellades amb silicona neutre de color negre amb un cordó de escuma interior. S'inclouen tots els remats perimetrals superiors i inferiors, formació de caixes de persiana, brancals, dintells i trencaigües, remats de coberta amb xapa galvanitzada, segellats, i qualsevol treball necessari per a la correcta execució de la façana segons criteri de la D.F. Totes les mesures dels panells, especejament, color i ubicació queden reflectides en la documentació gràfiaca adjunta, tot execuctat segons preojecte tècnic adjunt. (P - 5) m Coronació xapa alumini + subestructura 112,42 668, ,05 Formació de coronació de façana ventil lada de la casa Alindust, format per una estructura perfils d'alumini amb ancoratges directes al forjat o coberta, amb una separació entre suports de 1.00 m en els perfils. Els ancoratges seran platines de ferro galvanitzat d'alta qualitat euros

16 Arranjament de façana. Residència de Gent Gran Conca de Barberà. PRESSUPOST Pàg.: 2 de 6mm de gruix, amb tractament anticorrosió amb perns d'ancoratge roscat d'acer galvanitzat. L'acabat exterior serà de xapa d'alumini d'1'2 mm de gruix amb un desenvolupament de 750 mm. S'inclouen tots els remats perimetrals superiors i inferiors, formació de plansolapaments en trobades de planxes, trencaigües, remats de coberta amb xapa galvanitzada, segellats, i qualsevol treball necessari per a la correcta execució de la façana segons criteri de la D.F. Totes les mesures dels panells, especejament, color i ubicació queden reflectides en la documentació gràfiaca adjunta, tot execuctat segons preojecte tècnic adjunt. (P - 6) m2 Aïll.amorf projec. g=4cm poliuretà 35kg/m3 11,20 150, ,00 Aïllament amorf projectat de gruix 4 cm, amb escuma per a aïllaments de poliuretà de densitat 35 kg/m3. C. Amid.: m2 de parament projectat descomptant forats més grans de 8 m2 i el 50 % entre 4 i 8 m2. (P - 7) m2 Substitució envidrament finestra 107,50 1, ,40 Substitució d'envidrament trencat en finestra planta soterrani que inclou, el demuntatge i retrada del envidrament trencat i la seva reposició per un envidrament format per una lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col locat amb perfils conformats de neoprè sobre fusteria d'alumini existent. (P - 8) TOTAL Capítol ,99 Obra 01 Pressupost MTB-BS Capítol 03 ALTRES dia Amortització plataforma telescòpica autopropulsada 65,78 120, ,60 Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 m en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm (P - 9) pa Ajuts ram de paleta 1.465,41 1, ,41 Partida alçada a justificar d'ajuts de ram de paleta a les instal.lacions i industrials. S'inclouen entre altres els següents treballs:- Descàrrega del material i distribució fins a peu dels treballs.- Realització de forats i regates per encastaments que siguin necessaris.- Tapat de forats i regates.- Connexionat i segellat de tots els elements.- Neteja durant i al final de l'obra i retirada de runes i escombraries. (P - 10) pa Treballs de jardineria 1.465,41 1, ,41 Partida alçada a justificar de treballs per a poda, trasplantat provional, trasplantat definitiu, replantat, etc, en arbres, arbustos, plantes i/o gespa necessaris per a l'execució dels treballs. (P - 11) u Anul lació d'instal lacións i aparells 927,42 1, ,42 Anul lació i posterior recol locació d'instal laciós en façana afectades per l'obra i aparells (antenes, parallamps, caixes, etc), deixant-ho tot en funcionament. (P - 12) pa Seguretat i salut 1.850,00 1, ,00 Partida alçada, de les partides especificades en el Pla de Seguretat i salut, realitzat per l'empresa constructora, d'acord amb l'estudi de Seguretat i Salut visat per a aquesta obra. En aquesta partida s'inclou la redacció del Pla de Seguretat i Salut, el subministre i/o execució dels materials i treballs, el seu manteniment en bon estat durant tota l'execució de l'obra i el compliment del Estudi i Pla de Seguretat i Salut. (P - 13) euros

17 Arranjament de façana. Residència de Gent Gran Conca de Barberà. PRESSUPOST Pàg.: 3 TOTAL Capítol ,84 euros

18

19 façana principal

20 façana posterior

21 badalot escala esquerra

22 badalot escala dreta

23 badalot escala dreta

24 placa caiguda badalot escala

25 placa desenganxada badalot d escala

26 plaques descollades

27 coronació

28 2.- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

29 2.1- DADES GENERALS DE L OBRA Tipus d obra: Arranjament de façana a la residència de gent gran Conca de Barberà Emplaçament: Avinguda Manel Ribé Montblanc Superfície construïda: 608,15 m 2. Promotor: GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES - Equip Redactor del Projecte: ILC TÈCNICS Arquitecte Tècnic autor del Projecte: Emili Xaus i Pruna Tècnic redactor de l estudi de Seguretat i Salut: Emili Xaus i Pruna Constructor: Pendent d adjudicació Pressupost d execució material previst: ,20 (DOS-CENTS TRENTA-CINC MIL SET-CENTS VUITATA-QUATRE EUROS I VINTCÈNTIMS). Pressupost de seguretat i salut: (MIL VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS) 2.2- DADES TÈCNIQUES DE LES OBRES A REALITZAR COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ INTRODUCCIÓ Aquest Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant l execució d aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. S ha elaborat segons les directrius bàsiques per que l empresa constructora pugui dur a terme les obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d octubre, pel qual s estableixen les disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. En base a l'art. 7è, i en aplicació de l estudi bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha de elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s analitzin, estudiïn, desenvolupin i es complementin les previsions contingudes en aquest document. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l execució de l obra o, quan no n hi hagi, per la Direcció Facultativa. Es recorda l obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Tanmateix es recorda que, segons l art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d efectuar un avis a l autoritat laboral competent, segons model inclòs a l annex III del Reial Decret. La comunicació d obertura del centre de treball a l autoritat laboral competent haurà d incloure el Pla de Seguretat i Salut.

30 El Coordinador de Seguretat i Salut durant l execució de l obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, subcontractistes i representants dels treballadors. Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è) PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L EXECUCIÓ DE L OBRA L article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s aplicaran els principis d acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l execució de l obra i en particular en les següents activitats: a) El manteniment de l obra en bon estat d ordre i neteja b) L elecció de l emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal lacions i dispositius necessaris per a l execució de l obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors e) La delimitació i condicionament de les zones d emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses f) La recollida dels materials perillosos utilitzats g) L emmagatzematge i l eliminació o evacuació de residus i runes h) L adaptació en funció de l evolució de l obra del període de temps efectiu que s haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l obra o prop de l obra. Els principis d acció preventiva establerts a l article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 1 L empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d acord amb els següents principis generals: a) Evitar riscos b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar c) Combatre els riscos a l origen d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut e) Tenir en compte l evolució de la tècnica f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual i) Donar les degudes instruccions als treballadors

31 2 L empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d encomanar les feines 3 L empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 4 L efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 5 Podran concertar operacions d assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS - MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l obra establertes a l annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d octubre, s enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d obra, tot i considerant que alguns d ells es poden donar durant tot el procés d execució de l obra o bé ser aplicables a d altres feines, i les mesures de prevenció i protecció, tant generals com en particular per cada feina o procés específic. S haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. S ha de tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). Les mesures de protecció primen com a criteri general les proteccions col lectives en front les individuals. A més, s hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D altra banda els medis de protecció hauran d estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...) MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ COL LECTIVA - Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l obra - Senyalització de les zones de perill - Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant al lnterior de l obra com en relació amb els vials exteriors - Deixar una zona lliure a l entorn de la zona excavada pel pas de maquinària - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

32 - Respectar les distàncies de seguretat amb les instal lacions existents - Els elements de les instal lacions han d estar amb les seves proteccions aïllants - Fonamentació correcta de la maquinària d obra - Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d acció, frenada, blocatge, etc. - Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d obra - Sistema de rec que impedeixi l emissió de pols en gran quantitat - Comprovació de l adequació de les solucions d execució a l estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) - Comprovació d apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases - Utilització de paviments antilliscants. - Col locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. - Col locació de xarxa en forats horitzontals - Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d objectes (xarxes, ones) - Ús de canalitzacions d evacuació de runes, correctament instal lades - Ús d escales de mà, plataformes de treball i bastides - Col locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes MESURES GENERALS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL - Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. - Utilització de calçat de seguretat. - Utilització de casc homologat. - A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. - Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials. - Utilització de tots aquells elements de seguretat específics de cadascun dels treballs a realitzar durant l obra RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ Riscos de danys a tercers: Els riscos que durant les diferents fases d execució de l obra poden afectar les persones o objectes són els següents: - Caiguda de persones al mateix nivell. - Caiguda d objectes. - Atropellaments. - Col lisions amb obstacles a la vorera Mesures de protecció a tercers: Es consideraran les mesures de protecció següents per tal de cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de l obra: -Tancament, senyalització i enllumenat de l obra. El tancament ha d impedir que persones alienes a l obra puguin entrar. - Preveure el sistema de circulació de vehicles tant al interior de l obra com en relació amb el vial exterior. - Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega

33 - Comprovació de l adequació de les solucions d execució a l estat real dels elements (subsòl) MITJANS I MAQUINARIA - TREBALLS PREVIS Riscos: - Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades - Interferències amb instal lacions de subministrament públic (aigua, llum, ) - Desplom i/o caiguda de maquinària d obra (sitges, grues...) - Riscos derivats del funcionament de grues - Caiguda de la càrrega transportada - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics - Caigudes des de punts alts i/o des d elements provisionals d accés - Cops i ensopegades - Caiguda de materials, rebots - Ambient excessivament sorollós - Contactes elèctrics directes o indirectes - Accidents derivats de condicions atmosfèriques - Sobre esforços per postures incorrectes - Bolcada de piles de materials - Riscos derivats de l emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, ) Proteccions col lectives: - En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades - A nivell de sòl, s acotaran les àrees de treball sempre que hi hagi previsió de circulació de persones o vehicles i es col locaran els senyals SNS-311 "RISCOS DE CAIGUDES A DIFERENTS NIVELLS", SNS-312 "RISCOS DE CAIGUDES A NIVELL" i SNS-310 "MAQUINÀRIA PESADA EN MOVIMENT". - Als accessos a l obra es col locaran de forma ben visible els senyals normalitzats "PROHIBIT EL PAS A TOTA PERSONA ALIENA A L OBRA", "ÚS OBLIGATORI DE CASC PROTECTOR" i "RISCOS DE CAIGUDA D OBJECTES". - Les façanes principals romandran tancades i disposaran, a nivell del primer forjat, d una marquesina rígida per protegir els vianants de la caiguda d objectes des de nivells superiors. Equips de protecció individual: - Serà obligatori l ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl lica, homologats per la UE. - És preceptiu l ús de granota de treball. - S haurà de dotar els treballadors d altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997) ENDERROCS Riscos: - Caigudes i atrapaments per desplom de parts de l obra que no es pretenien enderrocar en un moment donat. - Caiguda de materials excessivament grans i que poden afectar la resta de l estructura. - Desplom d elements estructurals veïns.

34 - Caiguda d objectes per desplom o enderroc. - Caigudes de persones a diferent nivell. - Caiguda de materials. - Trencament o contactes amb instal lacions de subministrament públic. - Diversos riscos degut a mal funcionament de la maquinària. - Atrapaments i cremades als òrgans de la maquinària. - Retard en l extinció d un incendi. - Talls amb elements de vidre o ceràmica. Proteccions col lectives: - Es complirà en tot moment les indicacions de la Direcció Facultativa i s hi consultarà sempre que hi hagi dubtes sobre el correcte desenvolupament de la tasca de l enderroc. - No es procedirà a enderrocar cap part de les plantes inferiors fins que s hagi finalitzat la planta immediatament superior en cada una de les fases de l enderrocament. - La única excepció és la realització de la demolició de petits trams dels forjats per l evacuació de les runes, cas en el que no s afectarà cap part estructural i a més, es ballarà per evitar caigudes. - No es farà cap enderroc de zones que afecten a la pròpia zona on estigui situat l operari. - L enderroc començarà a cada planta per l escala, utilitzant-se sempre escales de mà i la bastida de la façana per accedir a les plantes superiors. - No s acumularan runes sobre forjats de plantes intermitges ni en gran quantitat a la planta baixa si no estan uniformement repartides ni carreguen sobre les façanes existents. - Quan l enderroc pugui afectar a una part estructural important que pugui desequilibrar el correcte enderrocament del conjunt, es procedirà a entibar i apuntalar la zona que es vol protegir. - No es poden efectuar treballs en nivells sobreposats. - En el cas concret del present enderrocament, es respectaran els elements estructurals, envigats, per tal de garantir l estabilitat de les edificacions veïnes. - Abans de derruir qualsevol element, es retiraran les càrregues que pugui suportar. - El derruïment es farà per trams, mai es farà caure una paret de càrrega o un sostre en la seva totalitat. - D altra banda, no es retiraran elements de les plantes inferiors quan puguin afectar l estructura superior de l edifici. - Es vetllarà perquè es conservi en perfecte estat la part estructural de l edifici. - En tot moment es controlarà la bona resistència estructural de les parets de les edificacions veïnes, controlant les possibles esquerdes i comunicant les deficiències observades a la Direcció Facultativa i aturant les obres davant del més mínim dubte. - Es seguirà el què indica l Arquitecte autor del projecte en el mateix, en el que s indica que no es trauran els forats antics fins que es construeixin els nous. - Està totalment prohibida la presència de personal de peu en la zona de derruïment en aquesta fase de l obra quan s estigui utilitzant maquinària. - Les màquines es situaran a la màxima distància possible quan hi hagi el més mínim risc de caiguda de materials descontrolats. - El personal abandonarà la zona amb les màquines, mai a peu, en el cas que no es completi el total derruïment. - La direcció facultativa dictarà altres normes en funció de la perillositat o complexitat de l operació. - No es picarà el paviment de les plantes pis en que s hagin enderrocat els envans, parets i murs, excepte per operacions de desenrunat de plantes superiors, que es retirarà el paviment que hi hagi entre dues bigues. - Mai es procedirà a enderrocar una zona que tingui elements constructius per sobre.

35 - Si s observa la presència de conduccions desconegudes, es comunicarà immediatament a la Direcció Facultativa, a l empresa subministradora, s interrompran els treballs i, si és necessari, es tallarà el pas dels vianants. - També es senyalitzaran, prèviament a l inici dels treballs, la situació de les canonades de gas, aigua i Baixa Tensió, per tal de tenir en compte les zones on cal cuidar de no perforar. - La maquinària estarà al dia respecte les revisions periòdiques de manteniment que determini cada fabricant als llibres de manteniment i d operacions. - També es compliran les normes legals de circulació (matriculació, assegurança obligatòria, ITV, etc.). - Els treballadors de l obra no actuaran sobre els motors o altres zones de les màquines fora de les zones expressament autoritzades per evitar atrapaments en ventiladors o altres zones mòbils, o cremades en punts calents. - En aquest cas, s hauran de regir igualment pel llibre de manteniment de la maquinària. - Es disposarà a les màquines d extintors portàtils de pols de 6 kg. de càrrega. - Els elements d aquest tipus es desmuntaran sencers sempre que es pugui o es trossejaran. - No es manipularan vidres de més de 0,5 m2 de superfície ni es deixaran a la vista o en una zona on puguin caure. - No es tallaran elements de fibrociment ni es trencaran. Equips de protecció individual: - Serà obligatori l ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl lica, homologats per la UE. - És preceptiu l ús de granota de treball. - S haurà de dotar els treballadors d altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997) RAM DE PALETA Riscos més freqüents: - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics - Projecció de partícules durant els treballs. Lesions oculars. - Caigudes des de punts alts i/o des d elements provisionals d accés - Caigudes de persones al mateix nivell - Contactes amb materials agressius. Afeccions a la pell. - Talls i punxades - Cops i ensopegades - Caiguda de materials, rebots - Ambient excessivament sorollós - Sobre esforços per postures incorrectes - Bolcada de piles de material - Riscos derivats de l emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) Proteccions col lectives: - En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. - Per damunt d alçàries de treball superiors als 2m., la bastida ha d estar provista de barana de 0,90 m. d alçada mínima, amb protecció intermitja i entompeu, que sigui capaç de suportar una empenta tangencial de 150 Kg/ml.

36 - L accés a les bastides de més de 1,50m. d alçada es farà mitjançant escales de mà provistes de recolzador antilliscant al sòl i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0,70m. la superfície superior de la plataforma de treball. - Els treballs en paraments de més de 4m. d alçada a nivell del sòl s acotarà l àrea de treball i es col locarà el senyal SNS-307 "RISC DE CAIGUDA D OBJECTES", quedant terminantment prohibit el pas per sota de la bastida. - Sempre que sigui indispensable muntar una bastida prop d' un forat de forjat o façana serà obligatori per als operaris fer servir el cinturó de seguretat, o dotar la bastida de baranes sòlides. - En aquests casos, les característiques de seguretat han de ser les següents: 1. Disposar de les bastides necessàries perquè l operari no hagi de treballar per damunt de les espatlles. 2. Fins a 3m. d alçada es podran fer servir les bastides de cavallets fixos sense travaments. 3. Per sobre dels 3m. i fins a 6m. (màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides) es faran servir cavallets armats de bastidors mòbils travats. 4. Totes les plataformes que formen la bastida han d estar subjectades als cavallets per sogalls i no poden volar més de 0,20m. 5. L amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0,60m. 6. Es prohibeix adossar les bastides a envans o pilastres acabats de fer, ni a qualsevol altre mitjà de suport fortuït que no sigui el cavallet sòlidament construït. Equips de protecció individual: - Serà obligatori l ús de casc i botes de seguretat amb puntera metàl lica, homologats per la UE. - És aconsellable l ús de guants de goma o crema protectora per les mans quan es manipuli morter. - El tragí manual de material ceràmic es realitzarà amb guants antitallada de làtex rugós. - S haurà de dotar els treballadors d altres elements de protecció sempre que les condicions de treball ho exigeixin, sempre de conformitat als RD 1407/1992 (BOE 28/12/1992), RD 159/1995 (BOE 08/03/1995) i RD 773/1997 (BOE 12/06/1997) REVESTIMENTS I ACABATS Riscos més freqüents: - Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics - Projecció de partícules durant els treballs - Caigudes des de punts alts i/o des d elements provisionals d accés (escales, plataformes) - Contactes amb materials agressius - Talls, punxades i ferides a les extremitats superiors i inferiors. - Cops i topades amb objectes o maquinària de mà, ensopegades - Caiguda de materials, rebots - Sobre esforços per postures incorrectes - Bolcada de piles de material - Riscos derivats de l emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) Proteccions col lectives: - En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades.

37 - Comprovació a l inicia de la jornada de l estat dels mitjans auxiliars (bastides, cinturons de seguretat, ancoratges, cavallets, etc.) Equips de protecció individual: - Serà obligatori l ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la UE. - Es preceptiu l ús de la granota de treball. - Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell - Guants de cuir - Caputxa protectora en previsió d esquitxades, per a treballs de pintura en sostres. - Ulleres amb visor de reixa metàl lica, per a treballs de pintura aplicada amb pistola o en sostres. - Ús de mascareta protectora per a treballs de pintura aplicada amb pistola o gotelé INSTAL LACIONS Riscos més freqüents: - Interferències amb Instal lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) - Caigudes des de punts alts i/o des d elements provisionals d accés (escales, plataformes) - Talls i punxades - Cops i ensopegades - Caiguda de materials, rebots - Emanacions de gasos en obertures de pous morts - Contactes elèctrics directes o indirectes - Sobreesforços per postures incorrectes - Caigudes de pals i antenes Proteccions col lectives: - En tot moments es mantindran les zones de treball netes i ordenades. - Comprovació a l'inici de la jornada de l estat dels mitjans auxiliars (bastides, cinturons de seguretat, ancoratges, cavallets, etc.). - Sectorització de les instal lacions previ a l actuació en zones de treball. Equips de protecció individual: - Serà obligatori l ús del casc i botes amb puntera reforçada, homologats per la UE. - Es preceptiu l ús de la granota de treball, per a cada tipus de risc específic. - Cinturó de seguretat homologat en treballs de caiguda a diferent nivell - Guants de cuir - Ulleres amb visor de vidre, per a treballs de soldadures. - Ús de mascareta protectora RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DE TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997)

38 1.-Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d altura, per les particulars característiques de l activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l entorn del lloc de treball 2.-Treballs on l exposició a agents químics o biològics suposi un risc d especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 3.-Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 4.-Treballs en la proximitat de línies elèctriques d alta tensió 5.-Treballs realitzats en cambres d aire comprimit 6.-Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats PRIMERS AUXILIS Es disposarà d una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S informarà a l'inici de l obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l obra i en lloc ben visible, d una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES (en negreta les que afecten directament a la Construcció) -Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles -RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción Transposició de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres públiques - Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) Prevención de riesgos laborales Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: - RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevención - RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo - RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

39 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores - RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización - RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo - RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo - RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual - RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) - O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de O. de 31 de enero de Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) Reglamento general sobre Seguridad e Higiene - O. de 28 de agosto de Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica Correció d'errades:boe: 17/10/70 - O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene Correcció d'errades:boe: 31/10/86

40 - O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación - O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado - O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento de aparatos elevadores para obras Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) - O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) - O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto - O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto - RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo - O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo Correcció d'errades: BOE: 06/04/71 Modificació: BOE: 02/11/89 Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/ O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció Resolucions aprovatòries de Normes Tècniques Reglamentaries per a diferents mitjans de protecció personal dels treballadors. - R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores Modificació: BOE: 24/10/75 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad

41 Modificació: BOE: 25/10/75 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos Modificació: BOE: 27/10/75 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras Modificació: BOE: 28/10/75 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales Modificació: BOE: 29/10/75 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos Modificació: BOE: 30/10/75 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes Modificació: BOE: 31/10/75 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco Modificació: BOE: 01/11/75 - Normativa d àmbit local (ordenances municipals) L ARQUITECTE TÉCIC Emili Xaus i pruna Arquitecte Tècnic LA PROPIETAT Barcelona 20 de gener de 2017

42 3.- PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

43 Capítol Preliminar: Disposicions Generals Naturalesa i objecte del Plec General Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i d acord amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l obra, al Contractista o constructor de l obra, als seus tècnics i encarregats, a l'arquitecte i a l'aparellador o Arquitecte Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l acompliment del contracte d obra. Documentació del Contracte d obra Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d omissió o contradicció aparent: 1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d empresa o arrendament d obra si és que existeix. 2. El Plec de Condicions particulars. 3. El present Plec General de Condicions. 4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s incorporen al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. Capítol I: Condicions Facultatives Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques L Arquitecte Director Article 3.- Correspon a l'arquitecte Director: a) Comprovar l adequació de la cimentació projectada a les característiques reals del sòl. b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin. c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. d) Coordinar la intervenció en obra d altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. e) Aprovar les certificacions parcials d obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l acte de la recepció. f) Preparar la documentació final de l obra i expedir i subscriure juntament amb l'aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d obra. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic Article 4.- Correspon a l'aparellador o Arquitecte Tècnic:

44 a) Redactar el document d estudi i anàlisi del Projecte d acord amb el previst a l article 1.4. de les Tarifes d Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. c) Efectuar el replanteig de l obra i preparar l acta corresponent subscrivint-la juntament amb l'arquitecte i amb el Constructor. d) Comprovar les instal lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. e) Ordenar i dirigir l execució material d acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció. f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal lacions i altres unitats d obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la contingència no es resolgués s adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'arquitecte. g) Fer les amidaments d obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades i a la liquidació final de l obra. h) Subscriure, juntament amb l'arquitecte, el certificat final d obra. El Constructor Article 5.- Correspon al Constructor: a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d obra que calguin i projectant o autoritzant les instal lacions provisionals i mitjans auxiliars de l obra. b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contemplades a l estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d execució de l obra.. c) Subscriure amb l'arquitecte i l'aparellador o Arquitecte Tècnic, l acte de replanteig de l obra. d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de l'aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d aplicació. f) Custodiar el Llibre d ordres i seguiment de l obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s hi practiquin. g) Facilitar a l'aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els materials necessaris per l acompliment de la seva comesa. h) Preparar les certificacions parcials d obra i la proposta de liquidació final. i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. j) Concertar les assegurances d accidents de treball i de danys a tercers durant l obra. Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista Verificació dels documents del projecte Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat de l obra contractada, o en cas contrari, sol licitarà els aclariments pertinents.

45 Pla de Seguretat i Salut Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d Execució que contingui l Estudi de Seguretat i Salut o bé l Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s haurà d aprovar, abans de l'inici de l obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l execució de l obra sempre que a la mateixa intervingui més d una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l execució correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l apartat 2 de l article 42 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. Oficina a l obra Article 8.- El Constructor habilitarà a l obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s hi puguin entendre i consultar els plànols. En l esmaltada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: - El projecte d Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'arquitecte. - La Llicència d obres. - El Llibre d Ordres i Assistències. - El Pla de Seguretat i Salut. - La documentació de les assegurances esmentades en l article 5.j) Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. El Llibre d Incidències, que haurà de restar sempre a l obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. Representació del Contractista Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. Les seves funcions seran les del Constructor segons s especifica a l article 5. Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s obligui a mantenir en l obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. EL incompliment d aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. Presència del Constructor en l obra

46 Article 10.- El Cap d obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'arquitecte o l'aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació d amidaments i liquidacions. Treballs no estipulats expressament Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat d obra i tipus d execució. En cas de defecte d especificació en el Plec de Condicions particulars, s entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d alguna unitat d obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d un 10 per 100. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte Article 12.- Quan es tracti d aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de l'aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'arquitecte. Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l hagués dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol licités. Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'arquitecte o de l'aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'arquitecte, davant la Propietat, si són d ordre econòmic i d acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d ordre tècnic de l'arquitecte o de l'aparellador o Arquitecte Tècnic, no s admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'arquitecte, el qual podrà limitar la seva resposta a l acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'arquitecte Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la vigilància de l obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i amidaments. Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d acord amb allò estipulat a l article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. Faltes del personal

47 Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l obra als dependents o operaris causants de la pertorbació. Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l obra. Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars Camins i accessos Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l obra, la senyalització i el seu tancament o ballat. L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. Replanteig Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. El Constructor sotmetrà el replanteig a l aprovació de l'aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d un plànol que haurà de ser aprovat per l'arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor l omissió d aquest tràmit. Començament de l obra. Ritme d execució dels treballs Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'arquitecte i a l'aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d anticipació. Ordre dels treballs Article 21.- En general, la determinació de l ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. Facilitat per a altres Contractistes Article 22.- D acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d energia o altres conceptes. En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major

48 Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, el import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d acord amb el que s estipuli. Pròrroga per causa de força major Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'arquitecte la causa que impedeix l execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això s originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol licita. Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l obra Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d obres estipulats, al legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol licitat per escrit no se li hagués proporcionat. Condicions generals d execució dels treballs Article 26.- Tots els treballs s executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin l'arquitecte o l'aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l article 11. Durant l execució de l obra es tindran en compte els principis d acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. Obres ocultes Article 27.- De tots els treballs i unitats d obra que hagin de quedar ocults a l acabament de l edifici, se n aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se n entregaran: un a l'arquitecte; l altre a l'aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments. Treballs defectuosos Article 28.- El Constructor haurà d emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i particulars d índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d acord amb allò especificat també en l esmenta t document. Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l edifici, és responsable de l execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d obra, que sempre s entendran esteses i abonades a bon compte.

49 Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d acord amb el que s hagi contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'arquitecte de l obra, que ho resoldrà. Vicis ocults Article 29.- Si l'aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. Dels materials i dels aparells. La seva procedència Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'aparellador o Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d emprar en la qual s hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. Presentació de mostres Article 31.- A petició de l'arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l anticipació prevista en el Calendari de l obra. Materials no utilitzables Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l obra. Es retiraran de l obra o es portarà a l abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en l obra. Si no s hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l obra quan així ho ordeni l'aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d aquests materials i les despeses del seu transport. Materials i aparells defectuosos Article 33.- Quan els materials, elements d instal lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'arquitecte, a instàncies de l'aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l objectiu al qual es destinen. Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. Si els materials, elements d instal lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en condicions.

50 Despeses ocasionades per proves i assaigs Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a l obra seran per compte del propietari o del promotor (art del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) Neteja de les obres Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l obra ofereixi bon aspecte. Obres sense prescripcions Article 36.- En l execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. L ARQUITECTE TÉCIC Emili Xaus i pruna Arquitecte Tècnic LA PROPIETAT Barcelona 20 de gener de 2017

51 4.- DOCUMENTACIÒ GRÀFICA

52 EMPLAÇAMENT SIGNATURA PROMOTOR GENERALITAT DE CATALUNYA. DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES REPRESENTANT MARIA ROSARIO MANJON DONCEL TÈCNIC EMILI XAUS I PRUNA. CARRER TAVERN, 38, BAIXOS BARCELONA EQUIP REDACTOR PROJECTE ARRANJAMENT DE FAÇANA A LA RESIDÈNCIA DE GENT GRAN "CONCA DE BARBERÀ". EMPLAÇAMENT AVINGUDA MANEL RIBÉ, 46. MONTBLANC TARRAGONA PLÀNOL SITUACIÓ I EMPLAÇAMENT SITUACIÓ VISAT DATA GENER 2017 E: ESCALA A01